BG 29 – Mona

Papa papa papa
papa papa!
Ja, zoeteke?
Ik ga vliegen papa papa.
Goed zo.

Ze zet af en springt omhoog
vliegt dan met een grote boog
naar kater Boris op het dak
aait hem zacht op haar gemak.

Ze zet weer af, zoeft, maakt een draai
lacht naar de buurvrouw, zwaai zwaai.
Zie haar haartjes wapperen
en haar t-shirtje flapperen.

Daar zit poes Daisy van de buren
stiekem door de haag te gluren.
Ze vliegt verder, over de bomen
om bij de koeien in de wei te komen.

En tikt dan met haar teentjes stil
op zo’n dikke koeienbil.
Dat vliegen is vermoeiend, poe!
Nu gaat ze weer naar huis toe.

Ze landt zachtjes in de zandbak.
Papa komt net buiten.
Dag zoeteke
wil je een boterham met choco?
Ja papa papa.
Papa papa ik heb gevlogen!
Goed zo.

BG 29 – Mona

Daddy daddy daddy
daddy daddy!
Yes, sweetheart?
I’m going to fly daddy daddy.
Good.

She takes off and jumps high
with a big turn, look at her fly
up to tomcat Boris on the roof
she gently strokes his fuzzy floof.

She takes off again and turns brave
laughs at the neighbor, wave wave.
Look how her hair flutters in the breeze
and her t-shirt tickles her knees.

There is the neighbors’ Daisy kitty
peeking through the hedge so witty.
She now flies over the trees, like a crow
to reach the cows in the meadow.

And tips one with her toes so kind
on its mega big behind
Foo, this flying wears her out
back home she goes, without a doubt.

She lands softly in the sandbox.
Daddy just steps outside.
Hi sweetheart
would you like a chocolate spread sandwich?
Yes daddy daddy.
Daddy daddy I’ve flown!
Good.

BG 28 – Zinvol

Soms wou ze dat ze vroeger andere beroepsopties had overwogen, zoals diepzee-onderzoeker of archeoloog of ijssculptuurmaker, al kon ze onder water nog geen minuut haar adem inhouden, moest ze niezen van stof en trok het bloed zich terug uit de topjes van haar vingers zodra ze een kuipje boter uit de koelkast pakte.

BG 28 – Sentence

Sometimes she wished she had considered other career options earlier, such as deep-sea explorer or archaeologist or ice sculptor, even though she could hold her breath for less than a minute underwater, she had to sneeze from dust and the blood would withdraw from her fingertips as soon as she took a tub of butter from the fridge.

BG 27 – Boeken

Ik ben gek op boeken.
Al zolang ik kan lezen hou ik van alle soorten boeken: fictie en non-fictie, romans, korte verhalen, poëzie, boeken in ieder genre, over elk mogelijk onderwerp.

De openbare bibliotheek in het dorpshuis was een van mijn favoriete plekken in mijn jeugd, met zijn holle stilte, verbroken door aarzelende pianotonen uit de erboven gevestigde muziekschool, en zijn typische stoffige boekengeur. Ook de mensen die ik er aantrof fascineerden me: boekenliefhebbers van alle leeftijden, gelijkgestemden. De enthousiaste vrijwilligsters achter de balie, die zo genoten van de onmiskenbare passie voor lezen van dat verlegen kleine meisje.
Hoewel ik later in mijn leven minder tijd had om voor mijn plezier te lezen, ben ik mijn liefde voor boeken nooit kwijtgeraakt.

Ik hou op verschillende manieren van boeken. Ik hou van de verhalen die erin verteld worden, ik hou van het verhaal van hun ontstaan, van hoe ze bedacht en geschreven zijn door de auteur, van hoe ze ontworpen, gedrukt en uitgegeven zijn; ik hou van het verhaal van de boeken zelf, van hoe lang ze al bestaan en wat ze meegemaakt hebben en door wie ze gelezen zijn. Bovenal hou ik van hoe een boek me meeneemt op avontuur, van de emoties die het oproept, van de verbazing, de verwondering, van de verruiming van mijn blikveld en de verrijking van mijn leven.

Via het internet, tv en streamingdiensten kan ik me eindeloos laten vermaken en op een passieve manier zoveel verhalen tot me nemen als ik maar wil – binge-watchen desnoods – maar niets geeft dezelfde diepgang en hetzelfde genot als de tijd en de moeite te nemen om me vast te bijten in, zelf in gedachten de beelden te vormen bij, me te verbinden met en me onder te dompelen in, één specifiek verhaal.

BG 27 – Books

I love books.
For as long as I can read, I have loved all kinds of books: fiction and non-fiction, novels, short stories, poetry, books in every genre, on every subject.

The public library in the town hall was one of my favorite places in my youth, with its hollow silence, disrupted by hesitant piano notes from the music school above it, and its typical dusty smell of books. The people I met there also fascinated me: book lovers of all ages, like-minded people. The enthusiastic volunteers behind the desk, who so enjoyed the undeniable passion for reading of that shy little girl.
Although later in my life I had less time to read for pleasure, I never lost my love for books.

I love books in various ways. I love the stories that are told in them, I love the story of their origin, how they were thought up and written by the author, how they were designed, printed and published; I love the story of the books themselves, how long they have been around and what they have been through and by whom they have been read. Above all, I love how a book takes me on an adventure, the emotions it evokes, the amazement, the marvel, the broadening of my field of vision and the enrichment of my life.

Through the internet, tv and streaming services I can get entertained endlessly and in a passive way absorb as many stories as I want to – binge-watch if I have to – but nothing gives the same immersion and the same delight as taking the time and the effort to get myself stuck in, to form the images in my own mind for, to connect myself with and to submerge myself in, one specific story.

BG 26 – Herfst

Op hun sterfst

In het midden van de herfst
zijn de bladeren op hun sterfst

ze tonen met hun laatste kracht
oogverblindende kleurenpracht

voordat ze neerwaarts wervelen
wijl regen en wind ons vervelen.

BG 25 – Omgekeerde Emmerlijst

We willen allemaal graag dingen hebben die we nog niet hebben,
en dingen doen die we nog niet gedaan hebben.
Soms raken we ontevreden als we die wensen niet direct kunnen vervullen.
Stel je nu voor dat je in plaats daarvan gewoon tevreden bent.
Tevreden met dat wat je hebt, en tevreden met dat wat je gedaan hebt.
Misschien niet zomaar tevreden, maar zelfs trots en gelukkig.
Stel je voor: de Omgekeerde Emmerlijst.

Vergeet die ambitieuze Emmerlijst (Bucket List), die ga je toch nooit helemaal afwerken.
Denk aan alle obstakels: tijdgebrek, geldgebrek, je carrière, de zorg voor je kinderen of je kleinkinderen, je gezondheid, de risico’s, en wie zorgt er voor je huisdieren?
Wees blij met wat je allemaal al gedaan hebt.
Maak vandaag nog je Omgekeerde Emmerlijst.
Maak hem zo lang of zo kort als jij wilt.

Bijvoorbeeld:
– Je bent geboren.
Weinig origineel, letterlijk iedereen heeft het gedaan, maar het was desondanks een spectaculaire gebeurtenis.
– Je leeft nog.
Je overwon ziektes en gevaren.
– Je hebt leren lezen en schrijven.
Dat komt je iedere dag goed van pas.
– Je hebt de liefde ontdekt.
Dat heeft je leven mooier gemaakt.
– Je bent gaan werken.
En daardoor financieel onafhankelijk geworden.
– Je hebt problemen overwonnen.
En je bent er sterker uitgekomen.

Hoe ziet jouw persoonlijke Omgekeerde Emmerlijst eruit?
Deel hem met de wereld en verspreid het Tevredenheidsvirus!

BG 25 – Upside-Down Bucket List

We all want to have things that we don’t have yet
and do things that we haven’t done yet.
Sometimes we become dissatisfied if we cannot fulfill those wishes immediately.
Now imagine that you are simply satisfied instead.
Satisfied with what you have and satisfied with what you have done.
Perhaps not just satisfied, but even proud and happy.
Imagine: the Upside-Down Bucket List.

Forget that ambitious Bucket List, after all, you will never finish it completely.
Think of all the obstacles: lack of time, lack of money, your career, caring for your children or your grandchildren, your health, the risks, and who will take care of your pets?
Be happy with everything you’ve already done.
Create your Upside-Down Bucket List today.
Make it as long or as short as you want.

For example:
– You were born.
Not very original, literally everyone did it, but it was nevertheless a spectacular event.
– You are still alive.
You overcame diseases and dangers.
– You have learned to read and write.
That serves you well every day.
– You have discovered love.
That made your life more beautiful.
– You have taken on a job.
And thereby became financially independent.
– You have overcome problems.
And you came out stronger.

What does your personal Upside-Down Bucket List look like?
Share it with the world and spread the Satisfaction Virus!

BG 24 – Mag ik je iets vragen?

Mag ik je iets vragen? Hou je van vissen? Heb je wel eens gevist? Zou je liever aan zee of in de bergen wonen? Heb je op dit moment sokken aan? Heb je lang of kort haar? Heb je krullen? Vind je zwartwit foto’s mooier dan kleuren? Ben je kleurenblind? Heb je wel eens pannenkoeken gebakken?

BG 24 – May I ask you something?

May I ask you something? Do you like fish? Have you ever fished? Would you rather live by the sea or in the mountains? Are you currently wearing socks? Do you have long or short hair? Do you have curls? Do you like black and white photos better than colors? Are you color blind? Have you ever baked pancakes?

BG 22 – De Hondendans

Haar dagelijkse wandeling door Rustig Belgisch Dorp voert De Maakster over de Noensewegel, een smal, geasfalteerd pad voor fietsers en wandelaars. Met aan de linkerkant, bewust aan het oog onttrokken door groen, een stille begraafplaats en een iets minder stille instelling voor geestelijk gehandicapten, en aan de rechterkant, achter een slootje met hier en daar een knotwilg, weilanden die in de zomer om de beurt begraasd worden door een groepje koeien.

Vooruitgegaan door luid gekef, komt deze morgen uit tegenovergestelde richting een knappe jonge vrouw, die wordt voortgetrokken door een luidruchtige chihuahua en een al even enthousiast poedeltje, wiens hondenriemhaspels ze met één hand vasthoudt. De beestjes trekken zich niets aan van haar vermaningen om toch eens rustig te doen. Met haar andere hand houdt ze met moeite een brandende sigaret en een pakje tabak vast. Telkens als ze een trek van de sigaret neemt, buigt ze zich voorover om niets te laten vallen.

Als de hondjes De Maakster bereiken, dartelen ze luidruchtig rond haar benen, waardoor de hondenriemen zich om haar heen wikkelen.
‘Sorry, sorry,’ mompelt De Jonge Vrouw, ‘ze bijten niet hoor!’ en ze bukt zich om weer te inhaleren.
‘Geen probleem.’ lacht De Maakster terwijl ze met de keffertjes mee rond haar as draait. Om haar te bevrijden loopt De Jonge Vrouw, gebukt en rook uitblazend, in tegengestelde richting een paar rondjes om haar heen, alsof ze samen een vreemd oud ritueel uitvoeren.
Wanneer de riemen eindelijk ontward zijn en de lawaaierige hondjes De Jonge Vrouw weer meeslepen over het pad, roept De Maakster hen vrolijk na: ‘Tot ziens!’

BG 22 – The Dog Dance

Her daily walk through Quiet Belgian Village takes The Maakster over the Noensewegel, a narrow, asphalted path for cyclists and walkers. With on the left, purposely hidden from view by greenery, a quiet cemetery and a slightly less quiet institution for the mentally handicapped, and on the right, behind a ditch with scattered pollard willows, pastures that in summer are grazed in turn by a group of cows.

This morning, preceded by loud yapping, a pretty young woman comes from the opposite direction, pulled along by a noisy chihuahua and an equally enthusiastic little poodle, whose leash reels she holds with one hand. The little creatures don’t listen at all to her admonitions to just be quiet. With her other hand she struggles to hold a lit cigarette and a pack of tobacco. Whenever she takes a drag from the cigarette, she bends over as to not drop anything.

When the dogs reach The Maakster, they frolic noisily around her legs, causing the dog leashes to wrap around her.
“Sorry, sorry,” The Young Woman mumbles, “they don’t bite!” and she stoops to inhale again.
“No problem.” The Maakster laughs while she turns around her axis together with the little yelpers. To free her, The Young Woman, bent down and blowing out smoke, walks a few circles around her in the opposite direction, as if they were performing a strange old ritual together.
When the straps are finally untangled and the noisy dogs drag The Young Woman along the path again, The Maakster cheerfully calls after them: “See you soon!”

BG 21 – Idee

Het is maar een idee…., maar mobiele telefoons kunnen natuurlijk best van onbreekbaar antislipmateriaal gemaakt worden.

BG 21 – Idea

It’s just an idea …, but mobile phones could of course be made of unbreakable non-slip material.

BG 19 – Eenzijdige dialoog

Mijn zelfportret
Ja
Dank je
Ja zelf gemaakt
ZELF portret
Nee
Nee geen foto
Geen bewerkte foto
Ja
Hoe?
Getekend
Met stiften
Nee
Niet op mijn beeldscherm haha
Gewoon op papier
Hoe ik wat?
Meen je dat nou?
Ingescand
Ja
Met mijn scanner
En toen nog een beetje bewerkt
Ja
In een fotobewerkingsprogramma
Nee geen foto
Nee ja
Een bewerkte scan ja
Van een tekening
Ja
Nee echt een tekening
Met stiften
Zelf ja
Vind je?
Dank je!

BG 19 – One-sided dialogue

My self-portrait
Yes
Thank you
Yes made it myself
SELF portrait
No
No not a photo
Not an edited photo
Yes
How?
Drawn
With markers
No
Not on my screen haha
Just on paper
How I what?
Are you serious?
Scanned
Yes
With my scanner
And then edited a bit
Yes
With photo editing software
No not a photo
No yes
An edited scan yes
From a drawing
Yes
No really a drawing
With markers
Myself yes
You think so?
Thank you!

BG 18 – Creatief denken: Wat kun je allemaal doen met een handdoek?

Droog er je handen, je voeten, je gezicht, je lichaam, je haar, je kat, je hond, je favoriete kip, je koe, je paard, je kozijnen, je dakgoot, je hek, je deurkruk, je fiets, je scooter, je auto of je tuinmeubilair mee af; maak er je schoenen, je pannen, je ramen, je kwasten, je schoolbord, je neus, je oksels of je achterwerk mee schoon; veeg er stof, krijt, modder, gemorste drankjes, make-up, verf, sop of smeerolie mee weg; gebruik hem als vloerkleed, picknickkleed, mandvoering, deurmat, strandlaken, spons, vlag, knapzak, reservedeken-in-de-auto, badmat, dweil, rond je swiffer, als tafellaken, lamplichtdimmer, spandoek, dierenkooibodembedekker, meubelhoes, raamgordijn, zonnedak, hangmat, vliegengordijn, voetenbankbeschermer-in-de-trein, autoneksteunbeschermer, ijskompres, slappe hoed, tulband, gezichtsbedekking, servet of schootdoek voor knoei-opa, serveerdoek-over-je-arm, autoruitijsvrijhouder, poppenkastgordijn, baby-of-kitten-kiekeboedoek, papagaaienkooibedekker, blinddoek, kindjesnietkwijtrakenvasthouddoek, dierenopjaagdoek, bijennestverwijderaar of om een schilderij, de kozijnen of het plafond mee te schilderen; leg er een of meerdere op de grond voor kinderen als hinkelblok, voetje-van-de-vloer, honkbalhonk, vlot, piratenschip, vliegend tapijt, onbewoond eiland of voor een time-out; zit erop om je billen te beschermen tegen vuil, pijnlijke afdrukken, kou of verbranding; vouw hem dubbel en gebruik hem als stoelkussen, stoelverhoger of beddekussen; maak er een prop van, bind er touw omheen en gebruik hem als voetbal, boksbal of poef; rol hem op en gebruik hem als tulband, ceintuur, slagwapen, touwtrektouw, tochtrol of neksteun; verpak er ijsklontjes, knikkers, speelgoed, een cadeautje of je lunchpakket in; verberg er je diamanten, sieraden, liefdesbrieven of waardepapieren in tegen diefstal; verpak er je kostbare spullen in als je gaat verhuizen; pak er borden en kopjes mee in voordat je ze stukslaat om er mee te mozaieken; maak er een nestje van voor je kitten, puppie, hamster, baby of jezelf; naai er een t-shirt, sweater, joggingbroek, stoelkussen, beddekussen, tas, badtas, rugzak of sporttas van, of een stofhoes voor je pc, toetsenbord, beeldscherm of printer; naai er meerdere aan elkaar en gebruik ze als raamgordijn, theatergordijn, hoeslaken, deken, dekbedhoes, hangmat, vloerbedekking, partytent, kampeertent, zonnehoes voor je auto of bekleed er je bankstel mee; knip hem in stukken en naai er een knuffelbeest, telefoonhoesje, bal, stofdoek, poetsdoek, slabbetje, luier, washandje, zonnehoedvoering, fietszadelhoes, zwembroek of bikini van; knip hem in nog kleinere stukjes en vul er een knuffelbeest, zachte bal of kussen mee op, of leg de stukjes buiten als nestmateriaal voor vogels of andere dieren; je kunt er ook mee slaan of wurgen, maar dat raad ik je niet aan; veel leuker: wikkel je er samen met je liefste in of vraag hem/haar je ermee af te drogen; en als je hem helemaal beu bent, werp je hem in de ring.

(Deze zin is 427 woorden lang.)

BG 18 – Creative thinking: What can you do with a towel?

Dry your hands, your feet, your face, your body, your hair, your cat, your dog, your favorite chicken, your cow, your horse, your window frames, your gutter, your fence, your door handle, your bike, your scooter , your car or your garden furniture with it; clean your shoes, your pans, your windows, your brushes, your blackboard, your nose, your armpits or your buttocks with it; wipe away dust, chalk, mud, spilled drinks, makeup, paint, suds or lubricating oil with it; use it as a rug, picnic blanket, basket lining, doormat, beach towel, sponge, flag, knapsack, spare blanket in the car, bath mat, mop, around your swiffer, as a tablecloth, lamp light dimmer, banner, animal cage bottom protector, furniture cover, window curtain, sunroof, hammock, fly curtain, train footrest protector, car neck support protector, ice compress, floppy hat, turban, face cover, napkin or lap cloth for messy grandpa, serving cloth over your arm, ice protector for your windshield, puppet curtain, baby or kitten peek a boo cloth, parrot cage cover, blindfold, don’t lose your children holding cloth, animal guiding cloth, bee nest remover or to paint a painting, window frames or ceiling with; put one or more on the floor for children as a hopscotch, feet off the floor, baseball base, raft, pirate ship, flying carpet, desert island or for a time-out; sit on it to protect your buttocks from dirt, painful marks, cold or burns; fold it in half and use it as a seat cushion, booster seat or bed cushion; bind it into a ball with twine and use it as a football, punching bag, or pouffe; roll it up and use it as a turban, belt, beating weapon, tug of war rope, draft roller or neck support; wrap ice cubes, marbles, toys, a present or your lunch in it; hide your diamonds, jewelry, love letters or securities in it against theft; pack your valuables in them when you move house; wrap plates and cups with it before you smash them up for mosaics; turn it into a nest for your kitten, puppy, hamster, baby or yourself; sew a t-shirt, sweater, sweatpants, chair cushion, bed cushion, bag, swim bag, backpack or sports bag, or a dust cover for your PC, keyboard, screen or printer from it; sew several together and use them as a window curtain, theater curtain, fitted sheet, blanket, duvet cover, hammock, carpet, party tent, camping tent, sun cover for your car or cover your sofa with it; cut it up and sew a stuffed animal, phone case, ball, duster, cleaning cloth, bib, diaper, washcloth, sun hat lining, bicycle saddle cover, swimming trunks or bikini from it; cut it into smaller pieces and fill a stuffed animal, soft ball or pillow with them, or lay the pieces outside as nesting material for birds or other animals; you can also hit or strangle someone with it, but I do not recommend that; much more fun: wrap it around yourself and your loved one, or ask him/her to rub you dry with it; and when you get really tired of it, you just throw in the towel.

(This sentence is 517 words long.)

BG 16 – Doorzonwoning

Aan de overkant van de straat staat momenteel een open huis. Geen open huis in de gewone betekenis van het woord, maar meer een onbedoelde doorzonwoning.

De vroegere bewoners, een ouderwetse ongetrouwde zus en broer, die nog water pompten in hun keuken, de was op de hand deden, kookten op flessengas en geen bank met hun geld vertrouwden, zijn al lang vertrokken. De broer naar het hiernamaals en de zus, die nooit hun erf verliet, – stuurloos geworden in de mist zonder haar broer – naar een verzorgingstehuis.

De mensen ernaast hebben het huis gekocht, om het af te breken en op de vrijgekomen plaats hun eigen woning uit te breiden. Inmiddels is de sloop begonnen. Inboedel, deuren, ramen, kozijnen, trappen, dak en plafonds zijn verwijderd.
Een antiek kastje in de woonkamer bleek volgestouwd met oude conservenblikken vol muntgeld. Was dit de verborgen schat uit de geruchten?

Voor het eerst heeft de zon in heel het huis vrij spel, tot in hoekjes die nooit eerder daglicht zagen. De muren op de bovenverdieping hangen nutteloos tussen aarde en hemel. In de felle zonnestralen, tegen een achtergrond van oubollig bloemetjesbehang, verdwijnen stofdeeltjes en herinneringen voorgoed.

BG 16 – Sunny house

A house across the street is currently an open house. Not an open house in the normal sense of the word, but more of an unintended sunny home.

The former residents, an old-fashioned unmarried sister and brother, who still pumped water in their kitchen, did their laundry by hand, cooked on bottled gas and did not trust any bank with their money, have long gone. The brother to the afterlife and the sister, who never left their yard, – adrift in the fog without her brother – to a nursing home.

The people next door bought the house, to tear it down and to expand their own home in the vacant space. Demolition has now started. Furniture, doors, windows, frames, stairs, roof and ceilings have been removed.
An antique cupboard in the living room was packed with old food cans full of coins. Was this the hidden treasure from the rumors?

For the first time, the sun has free rein all over the house, even in corners that have never seen daylight before. The upstairs walls hang uselessly between earth and sky. In the bright rays of the sun, against a background of old-fashioned floral wallpaper, dust particles and memories disappear forever.

BG 14 – Dat kun je wel

Mensen zeggen vaak ‘Ik kan niet tekenen’ of ‘Ik kan niet schrijven.’
Maar is dat wel waar?

Tenzij je een fysieke handicap hebt waardoor je niet in staat bent de punt van een pen of potlood over een stuk papier te bewegen, of het toetsenbord of de muis van een computer te gebruiken, kun je wel degelijk tekenen en schrijven!

Misschien stel je te hoge eisen aan jezelf of vergelijk je jouw werk met dat van anderen. Maar je hoeft geen Rembrandt of Shakespeare te zijn om zelf iets te maken. Wie zegt dat een lijn persé recht en een cirkel perfect rond moet zijn? Daar zijn trouwens handige hulpmiddelen voor. En wie zegt dat een gedicht moet rijmen?

Maak een boodschappenlijstje op een stukje papier en je bent een schrijver.
Teken een paar golvende lijntjes bij wijze van water en je bent een kunstenaar.
Ontdek de basismogelijkheden van dat grafische programma op je computer.
Gebruik je telefoon om iets leuks te teksten naar je beste vriend.
Maak je niet druk om Kunst met een grote K of Literatuur met een grote L.
Heb gewoon Plezier met een grote P.

Ja, ook jij kunt tekenen en schrijven!

BG 14 – Yes you can

People often say “I can’t draw” or “I can’t write.”
But is that really true?

Unless you have a physical disability that prevents you from moving the tip of a pen or pencil over a piece of paper, or from using the keyboard or mouse of a computer, you can draw and write!

Maybe the standards you set for yourself are too high or you compare your work with that of others. But you don’t have to be Shakespeare or Rembrandt to make something yourself. Who says a line has to be straight and a circle perfectly round? There are handy tools for that, by the way. And who says a poem should rhyme?

Make a shopping list on a piece of paper and you are a writer.
Draw a few wavy lines by way of water and you are an artist.
Discover the basic options of that graphics program on your computer.
Use your phone to send your best friend a fun text.
Don’t worry about Art with a big A or Literature with a big L.
Just have Fun with a big F.

Yes, you too can draw and write!

BG 13 – Vlieghelm

Hand drawing of black house fly with red and white helmet.

Mijn man Marc verzamelt vlieghelmen.

My husband Marc collects flight helmets.
(Both ‘flight’ and ‘fly’ translate as ‘vlieg’ in Dutch.)

BG 12 – Balpen

We schrijven zwart. We schrijven ook allerlei andere kleuren, maar die zien er evenzogoed zwart uit.

’s Nachts lig ik in het donker te wachten op haar bureau. Dan is het stil en koud. Achter me staan de computer en printer ongebruikt te zwijgen. Ik herinner me het laatste woord dat we gisteravond schreven: bellen. De keuken is naast haar werkkamer en de tussendeur staat altijd open, omdat het hier anders overdag benauwd wordt. Daardoor kan ik de holle kunststof keukenklok de seconden horen aftikken, luider dan overdag. Een eenzame auto rubbert door de plassen over de kinderkopjes voor het huis. En zoals elke nacht lig ik geduldig te wachten.

Als de nieuwe dag begonnen is, de zon de wereld haar kleuren teruggeeft en de verwarming weer is aangeslagen, ademt het huis weer leven. Ik ben nu duidelijk zichtbaar, ik glim in het daglicht. Tweederde van mij is statig zwart, maar het onderste gedeelte doorzichtig, zodat ze kan zien hoeveel inkt we nog hebben. Ik heb een clip, die ze nooit gebruikt. Ze legt me immers altijd neer, omdat dat beter is voor mijn levensduur. Het knopje waarmee ze mijn punt naar buiten zal klikken is ook doorzichtig en godzijdank niet afgekloven. Ik moet nog even wachten, eerst wijdt ze zich aan haar ochtendrituelen.

Dan komt het moment waarnaar ik reikhalzend heb uitgekeken. Teder pakt ze me op met haar warme rechterhand en klemt me stevig tussen wijsvinger, middelvinger en duim. Nu zijn we weer dat ijzersterke team. We schrijven vloeiende letters en woorden, heel veel woorden. Soms snel en ietwat slordig, andere keren bedachtzaam en beter leesbaar. Soms zijn we niet te stoppen, blijven we woorden spuwen, zinnen, blokken tekst, zelfs hele verhalen. Dit glorieuze werk is waar ik voor gemaakt ben, dit sublieme samenwerkingsverband.

Samen maken we aantekeningen, plannen we afspraken, lossen we sudoku’s op. We schrijven en halen door, schrijven meer, schrappen weer, net zolang tot onze gedichten en verhalen klinken zoals we graag wilden dat ze zouden klinken, maar dan toch anders. Soms zijn we minder streng en bewaren we alles. We vullen dummies met haar gedachten, met dat wat ze te vertellen heeft en dat wat ze amper onder woorden kan brengen. We tuttuttutten over onze schrijffouten en die woorden die net niet waren wat ze bedoelde. En aan het einde van de dag legt ze me neer. Ik zucht tevreden, ik weet me onmisbaar.

BG 12 – Ballpoint pen

We write black. We also write all kinds of other colors, but they look black just the same.

At night I wait in the dark on her desk. When it is quiet and cold. Behind me the computer and printer rest in silence. I remember the last word we wrote last night: call. The kitchen is next to her office and the connecting door is always open, so that it doesn’t get stuffy here during the daytime. As a result, I can hear the hollow plastic kitchen clock ticking away the seconds, louder than during the day. A lonely car rubbers through the puddles on the cobblestones in front of the house. And like every night I lie here waiting patiently.

When the new day has started, the sun returns her colors to the world and the central heating has caught back on, the house breathes life again. I am now clearly visible, I gleam in the daylight. Two-thirds of me is stately black, but the bottom part transparent, so she can see how much ink we have left. I have a clip, that she never uses. After all, she always lays me down, because that’s better for my durability. The little button with which she will click my point outwards is also transparent and thank goodness has not been chewed on. I have to wait a little longer, first she dedicates herself to her morning rituals.

Then comes the moment I’ve been eagerly awaiting. Tenderly she picks me up with her warm right hand and clasps me firmly between her index finger, middle finger and thumb. Now we are that strong team again. We write fluent characters and words, lots of words. Sometimes fast and somewhat sloppy, other times thoughtful and easier to read. Sometimes we are unstoppable, we keep spewing words, sentences, blocks of text, even entire stories. This glorious work is what I was made for, this sublime partnership.

Together we make notes, we schedule appointments, we solve sudokus. We write and strike through, write more, delete again, until our poems and stories sound the way we wanted them to sound, yet different. Sometimes we are less strict and we hang on to everything. We fill dummies with her thoughts, with what she has to say and with what she can hardly put into words. We tuttuttut about our spelling errors and about those words that were just not what she meant to say. And at the end of the day she puts me down. I sigh with satisfaction; I know that I am indispensable.