BG 178 – Meerdere levens

Het staat iedereen vrij te geloven wat zij of hij (of drij) wil en het staat ieder ander vrij het daar al dan niet mee eens te zijn.
Het leven kent geen absolute en onveranderlijke waarheden, hoe graag we het ook proberen te vangen in onze verhalen en stellige overtuigingen.
Dat gezegd hebbend, ben ik van mening dat sommige mensen dat van die meerdere levens verkeerd hebben begrepen.
Bij mij gaat het er niet in dat er voor mij na mijn dood andere levens zullen volgen.
Niet als mens en ook niet als een ander levend wezen, zoals een favoriet dier.
En het lijkt me al helemaal zinloos als zo’n volgend leven in het teken staat van straf of beloning voor het huidige.
De houdbaarheid van een levend wezen is eindig.
Ik ben meer van de wetenschap en niet zo van het wensdenken, ook waar het mijn eigen leven betreft. Als ik sterf is het over en uit voor mij, en dat is prima.
Ik voel ook niets voor de pseudo-wetenschap die ons wil doen geloven dat onze ‘ziel’ een tastbaar iets is dat bij het sterven ons lichaam *poef* verlaat en dat, zo’n 300 gram zwaar, vervolgens zijn weg zoekt naar een pasgeboren volgend levend wezen om in voort te leven en er nieuwe lessen in te leren.
Nee, ik denk dat ik, net als alle andere levende wezens (andere dieren, planten, schimmels, eencelligen) ooit ontstaan (geboren) ben en ooit ophou te bestaan (sterf).
Dat lijkt me logisch in het geheel der dingen en daar heb ik vrede mee.
Waar ik wél in geloof, al is het natuurlijk onzin om te ‘geloven’ in dingen die onbetwistbaar wetenschappelijk bewezen zijn, is dat ik net als alle levende, dode en levenloze voorwerpen op onze planeet en in het onmetelijk grote heelal, ben opgebouwd uit atomen. Microscopisch kleine deeltjes, die op zich weer bestaan uit nog veel kleinere deeltjes waar wij nog geen zicht op hebben, die na mijn dood en verval weer deel gaan uitmaken van andere levensvormen, of zelfs van levenloze dingen zoals water, steen, zand en lucht.
Niets gaat er verloren. De atomen waaruit ooit mijn lichaam was opgebouwd gaan nieuwe verbindingen aan in de grote, vrijwel oneindige cirkel van het leven op onze planeet. Totdat onze zon uitdooft, of al eerder al het leven op Aarde ophoudt te bestaan. En zelfs dan blijven alle atomen waaruit ooit mijn lichaam, onze planeet en ons zonnestelsel waren opgebouwd onderdeel uitmaken van het heelal, ‘het alles’.
Niet ik, niet mijn ongrijpbare ‘ziel’, maar mijn atomen blijven voortbestaan.

BG 178 – Multiple lives

Everyone is free to believe what she or he (or they) wants and everyone else is free to agree or disagree.
Life knows no absolute and unchangeable truths, no matter how much we try to capture it in our stories and firm beliefs.
Having said that, I am of the opinion that some people have misunderstood the subject of multiple lives.
You cannot convince me that there will be other lives for me after my death.
Not as a human being and not as another living being, such as a favorite animal.
And it just seems pointless to me if such a next life is all about punishment or reward for the current one.
The shelf life of a living being is finite.
I’m more into science and not into wishful thinking, also where my own life is concerned. When I die, it’s over for me, and that’s fine.
I also don’t like the pseudo-science that would have us believe that our ‘soul’ is a tangible thing that *poof* leaves our body at death and that, weighing about 300 grams, then makes its way to a newborn next living being to live on in and learn new lessons in.
No, I think that, like all other living beings (other animals, plants, fungi, single-cell organisms), I once came into being (was born) and one day will cease to exist (die).
That seems logical to me in the scheme of things and I’m at peace with that.
What I do believe in, although it is of course nonsense to ‘believe’ in things that have been scientifically proven beyond doubt, is that I, like all living, dead and inanimate objects on our planet and in the vast universe, am made up of atoms. Microscopic particles, which in themselves consist of much smaller particles that we cannot yet see, which after my death and decay become part again of other life forms, or even inanimate things such as water, stone, sand and air.
Nothing is lost. The atoms that once made up my body form new connections in the great, almost infinite circle of life on our planet. Until our sun extinguishes, or, before that, all life on Earth ceases to exist. And even then, all the atoms that once made up my body, our planet, and our solar system remain part of the universe, ‘the everything.’
Not I, not my elusive ‘soul’, but my atoms continue to exist.

BG 176 – Weerdeskundigen

Als er één ding is dat we met zekerheid kunnen zeggen over het weer, vooral in kleine landen met een gematigd zeeklimaat als Nederland en België, dan is dat dat het onvoorspelbaar is.
Het is dus bewonderenswaardig dat meteorologen, net als andere godheden, veel vertrouwen bij hun volgelingen weten te wekken, hoewel ze het zelden bij het juiste eind hebben met hun voorspellingen.
Je zou verwachten dat hun voortdurende blunders hen hun baan zouden kosten, maar niets is minder waar: ze blijven onverminderd populair.
Zo ook het weerbericht, dat ondanks, of juist dankzij, al zijn missers voor veel mensen een onuitputtelijke bron van gespreksstof blijft.

BG 176 – Weather experts

If there is one thing we can say with certainty about the weather, especially in small countries with a temperate maritime climate like the Netherlands and Belgium, it is that it is unpredictable.
It is therefore admirable that meteorologists, like other deities, inspire great confidence in their followers, though they are seldom correct in their predictions.
You would expect that their constant blunders would cost them their jobs, but nothing could be further from the truth: they remain as popular as ever.
So is the weather forecast, which despite, or precisely because of, all its misses remains a never-ending source of conversation for many people.

BG 175 – Podcast, miauw

Daisy, mede namens Leo:
‘Zeg baasje, luister eens!
Bijna iedereen heeft tegenwoordig een pod caas*, behalve wij.
Hoe zit dat? Miauw?’

* pot kaas

BG 175 – Podcast, meow

Daisy, also on behalf of Leo:
‘Say boss, listen up!
Almost everyone has a pod caas* these days, except us.
What’s up with that? Meow?’

* ‘Pot kaas’, pronounced like ‘podcast’, but without the ‘t’, and with the emphasis on the second syllable, means ‘bowl of cheese’ in Dutch.

BG 174 – SAI Search

Ze zit aan haar computer en typt in het zoekvenster: ‘google search’
En krijgt als antwoord: [Onbekend.]
‘ik wil google search gebruiken, maar vind het niet meer op mijn pc’
[Maar BeaG, dat is niet nodig, je hebt nu immers SAI Search.]
‘ooookeeeh….’
[Wat wil je weten?]
‘brandweerman’
[We gebruiken het woord brandweerman niet meer, BeaG.]
‘brandweerman!’
[Brandweermensen kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk als beide of onzijdig zijn.]
[En met dat aangebouwde slangetje blus je echt geen branden.]
‘wat is goddomme de definitie van een brandweerman?’
[Een brandweermens is iemand die, beroepshalve of vrijwillig, branden blust. Zie bijgevoegde foto’s, diagrammen en artikelen.]
[Als je wilt kan ik een gesprek met een brandweermens voor je initiëren.]
[En BeaG, we vloeken hier niet.]
‘goddomme!’
[Een vloekwoord dat niet meer gebruikt wordt.]
[Wil je nog iets weten?]
‘moord op de zwarte weduwe’
[Het woord zwart gebruiken we niet meer. Het is denigrerend.]
‘het is een kleur’
[Daar valt over te debatteren.] …

Read More »BG 174 – SAI Search

BG 174 – SAI Search

She sits at her computer and types in the search window: ‘google search’
And gets the answer: [Unknown.]
‘I want to use google search, but I can’t find it on my pc anymore’
[But BeaG, that’s not necessary, after all, you now have SAI Search.]
‘oooookaaaay….’
[What do you want to know?]
‘fireman’
[We don’t use the word fireman anymore, BeaG.]
‘fireman!’
[Firefighters can be either male or female or both or neuter.]
[And you really can’t extinguish fires with that little attached hose.]
‘what goddammit is the definition of a fireman?’
[A firefighter is someone who, professionally or voluntarily, puts out fires. See attached photos, diagrams and articles.]
[If you want to, I can initiate a conversation with a firefighter for you.]
[And BeaG, we’re not swearing here.]
‘goddammit!’
[A curse word that is no longer used.]
[Is there anything else you want to know?]
‘murder of the black widow’
[We no longer use the word black. It’s derogatory.]
‘it’s a color’
[That is up for debate.] …

Read More »BG 174 – SAI Search

BG 172 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Wat is de wortel van 81? Heb je ooit op kleine kinderen gepast? Deed je dat graag? Waar ligt bij jou thuis een schaar? Ga je graag naar de kapper? Kun je met losse handen fietsen? Zou je als je ooit in Pisa was de bekende foto nemen? Maak je graag selfies? Post je veel op sociale media sites?

BG 172 – Random Questions

May I ask you something? What is the square root of 81? Have you ever looked after small children? Did you enjoy doing that? Where can one find a pair of scissors at your home? Do you like to go to the hairdresser? Can you ride a bicycle with no hands? If you were ever in Pisa, would you take the usual picture? Do you like to take selfies? Do you post a lot on social media sites?

BG 171 – Alle keren dat ik je gemist heb

Die keer toen ik op dat feestje was, net twee drankjes had gehaald en me met de glazen ter hoogte van mijn hoofd door de krioelende mensenmassa heen bewoog, terwijl ik dacht ergens in de drukte mijn naam te horen roepen, maar daar niet zeker van was, en ik mijn aandacht erbij moest houden om naar de juiste plek te manoeuvreren, waar een vriendin op me wachtte, zonder te morsen.
Of die keer in de supermarkt, toen ik alles wat ik nodig had in mijn winkelwagentje had verzameld en ik aansloot in de rij voor een van de kassa’s, terwijl ik op mijn horloge keek om te zien of ik nog op tijd zou zijn voor mijn volgende afspraak en vervolgens mijn bankpasje tevoorschijn haalde om mee af te rekenen en dus niet zag dat jij vanuit de rij voor een andere kassa mijn aandacht probeerde te trekken.
Of die keer in de bioscoop, toen ik, net voor de film begon, intens in gesprek was met een goede vriend en we bijna voorovergebogen zaten om elkaar beter te kunnen verstaan, net voor het licht in de zaal uitging en wij door de mensen om ons heen (sssttt!) tot stilte gemaand werden, waarna jij net als iedereen onzichtbaar werd.
Of die keer in het bos, toen ik …

Read More »BG 171 – Alle keren dat ik je gemist heb

BG 171 – All the times I missed you

That time when I was at that party, had just fetched two drinks and moved through the teeming mass of people with the drinking glasses at head height, while I thought I heard my name being called out somewhere in the crowd, but wasn’t sure, and I had to keep my attention while I maneuvered to the right spot, where a female friend was waiting for me, without spilling.
Or that time in the supermarket, when I had collected everything I needed in my shopping cart and I joined the queue for one of the cash registers, checking my watch to see if I would still be on time for my next appointment and then pulled out my debit card to pay with, so I didn’t see that you tried to get my attention from the queue in front of another checkout.
Or that time in the cinema, when, just before the film started, I was having an intense conversation with a good friend and we were almost bent over to hear each other better, just before the room lights went out and we were being urged to silence by the people around us (shhhh!), after which you became invisible like everyone else.
Or that time in the woods, when I …

Read More »BG 171 – All the times I missed you

BG 170 – Bijzonder Compliment

Bijzonder compliment van A. uit een parallel universum:
‘Ik vind je Blog heel mooi, knap gedaan! Maar het is nogal artestiekerig, dus ik begrijp het niet.’

BG 170 – Special Compliment

Special compliment from A. from a parallel universe:
‘I really like your Blog, well done! But it’s kind of artistic, so I don’t understand it.’

BG 168 – De gil

Een ijzingwekkende gil sneed door de koude mistige nacht.
Ze schrok. Wat was dat? Een vrouw? Ze zette het geluid van de tv uit, hield haar adem in en luisterde.
Aanvankelijk hoorde ze niets, maar net toen ze weer moest ademen, klonk het gedempte geluid van wegrennende schoenen door de uitgestorven straat, gevolgd door een geladen stilte.

Wat moest ze doen? Naar buiten gaan om te helpen?
Had er echt iemand hulp nodig, of had ze zich die angstkreet maar verbeeld?
Ze deed de lichten uit in haar woonkamer en atelier. Nu scheen er enkel nog een zwakke strook licht van een straatlantaarn naar binnen, daar waar een van de rolluiken niet meer goed sloot. Ze liep erheen, bukte zich en tuurde door de opening naar buiten.

Op het eerste gezicht was er niets te zien.
Weer hield ze haar adem in om goed te kunnen luisteren.
Even dacht ze een nieuwe gil te horen, maar dat bleek …

Read More »BG 168 – De gil

BG 168 – The shriek

A chilling shriek cut through the cold foggy night.
She was startled. What was that? A woman? She muted the TV, held her breath, and listened.
She heard nothing at first, but just when she had to breathe again, the muffled sound of running shoes echoed down the deserted street, followed by a charged silence.

What was she supposed to do? Go out to help?
Did someone really need help, or had she just imagined that cry of terror?
She turned off the lights in her living room and studio. Now only a faint strip of light from a street lamp shone in, where one of the shutters no longer closed properly. She walked over, bent down and peered out through the opening.

At first glance there was nothing to see.
Again she held her breath to listen carefully.
For a moment she thought she heard another scream, but it turned out to be …

Read More »BG 168 – The shriek

BG 167 – 100 Woorden Fictie

Haar broer

Een meisje en haar oma staan aan de kassa in de winkel.
Kassière: ‘Dus je broer is weer opgenomen?’
Meisje: ‘Ja. Spijtig.’
Kassière: ‘Maar hij is er wel aan gewend, hè? Nou ja, ik bedoel, hij is er al vaker geweest.’
‘Hij moet er blijven,’ zegt het meisje, haar smalle schouders optrekkend.
Kassière: ‘Doe de groeten aan je moeder.’
Oma: ‘Zullen we doen.’
Meisje: ‘Hij vindt het niet erg. Nou ja, wel erg, maar hij is het gewend. Hij moet daar blijven.’
Kassière: ‘Dat is jammer. Nou, dag hè!’
‘Daag!’’ huppelt het meisje vrolijk achter haar oma aan.

BG 167 – 100 Words Fiction

Her brother

A girl and her grandmother are at the cash register in the store.
Cashier: ‘So your brother has been admitted again?’
Girl: ‘Yes. Unfortunately.’
Cashier: ‘But he is used to it, isn’t he? Well, I mean, he has been there before.’
‘He has to stay there,’ the girl says, shrugging her narrow shoulders.
Cashier: ‘Give my regards to your mother.’
Grandma: ‘We will do that.’
Girl: ‘He doesn’t mind. Well, he does mind, but he is used to it. He has to stay.’
Cashier: ‘That is unfortunate. Well, goodbye now!’
The girl cheerfully hops after her grandmother: ‘Bye!’

BG 165 – Naamsverwarring

Ik vermoed dat ik de enige Bea Graansma op de wereld ben.
En ook de enige Bregtje Graansma.

Bregtje is mijn doopnaam. Maar in mijn geboorteland Nederland bestaan er twee soorten officiële voornamen: je doopnaam/doopnamen en je eventuele roepnaam.
Een korte samenvatting van mijn geboorte-aankondiging: ‘Geboren: Bregtje Graansma, we noemen haar Bea’. Zo werd dat opgelost.
In de 43 jaar dat ik in Nederland woonde, heb ik dus altijd de voornaam Bea gebruikt.
Slechts bij hoge uitzondering, alleen in die gevallen waarin ik een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig had, moest ik mijn doopnaam gebruiken.

Ik voel me Bea. Maar de naam Bregtje herinnert me wel aan …

Read More »BG 165 – Naamsverwarring

BG 165 – Name confusion

I suspect that I am the only Bea Graansma in the world.
And also the only Bregtje Graansma.

Bregtje is my baptismal name. But in my country of birth, the Netherlands, there are two kinds of official first names: your baptismal name(s) and your possible ‘call name’
A short summary of my birth announcement: ‘Born: Bregtje Graansma, we’ll call her Bea’. That’s how it was being solved.
In the 43 years that I lived in the Netherlands, I always used the first name Bea.
Only in very exceptional cases, those where I needed an extract from the population register, did I have to use my baptismal name.

I feel like a Bea. But the name Bregtje does remind me of …

Read More »BG 165 – Name confusion

BG 164 – Trigger waarschuwing

Trigger waarschuwing: let op, dit stuk bevat inhoud die mogelijk een heftige reactie veroorzaakt bij lezers die daar gevoelig voor zijn.
Je bent dus gewaarschuwd!
En getriggerd…
Wel potverdomme, godskolere, tyfus!
Maar goed dat ik je daar al voor gewaarschuwd had…
Wat is er trouwens mis met heftige reacties tijdens het lezen?

BG 164 – Trigger warning

Trigger Warning: please note, this piece contains content that may cause a strong reaction in readers who are sensitive to it.
So you have been warned!
And triggered…
Damn it, god damn it, typhus!
Good thing I already warned you about that…
What’s wrong with strong reactions during reading anyway?

BG 162 – Vruchtbaarheid

Overal op de wereld is het aantal spermacellen in mannen in rap tempo aan het verminderen. Dat is, als je even vergeet dat het een teken is dat mannen ook over het algemeen ongezonder worden, goed nieuws!
Onze planeet is tenslotte overbevolkt en daar willen we wat aan doen. Maar we kunnen niet voor god gaan spelen en besluiten wie er wel of niet kinderen mogen krijgen en hoeveel dan.
Dus, hoera, mannen worden massaal minder vruchtbaar!
Met een beetje geluk geeft dat ook een oppepper aan de emancipatie van de vrouw!
Veel vrouwen hebben tenslotte echt wel betere dingen te doen dan zwanger te zijn, kinderen te baren en luiers te verschonen.
En, laten we eerlijk zijn, de meeste vrouwen waren helemaal niet van plán om te trouwen, laat staan de rest van hun leven te delen, met die man die het per ongeluk lukte om hen zwanger te maken.

BG 162 – Fertility

All over the world, sperm counts in men are rapidly declining. That is, if you forget for a moment that it is a sign that men are also generally becoming unhealthier, good news!
After all, our planet is overpopulated and we want to do something about it. But we can’t play god and decide who can or can’t have children and how many.
So, hooray, men are becoming less fertile en masse!
With a bit of luck, this will also boost the emancipation of women!
After all, many women really do have better things to do than be pregnant, bear children, and change diapers.
And, let’s face it, most women never had the inténtion to get married to, let alone spend the rest of their lives with, that man who accidentally managed to get them pregnant.

BG 161 – Wegomlegging

Belgen worden naar eigen zeggen ‘geboren met een baksteen in hun maag’. Waarmee ze bedoelen dat ze altijd maar aan het bouwen, verbouwen en renoveren zijn. Dat geldt niet alleen voor hun huizen, maar ook voor hun wegen.
Desondanks lukt het de Belgen maar niet om deugdelijke wegen te maken.

Ik kom uit Nederland, waar de wegen veel beter zijn en waar ook nog eens een veilig en uitgebreid fietspadennet is. Dat is waarom veel Belgen die van fietsen of motorrijden houden regelmatig naar Nederland trekken. Als Nederlander valt mij de bedroevende staat van de Belgische wegen derhalve extra op.

Zo wonen wij aan een straat die bedekt is met kinderkopjes of kasseien. Waarschijnlijk is dat bedoeld om het verkeer af te remmen, de maximum snelheid is hier tenslotte 30 km/uur, maar dat helpt niet, want …

Read More »BG 161 – Wegomlegging