Alle BG’s

BG 29 – Mona

Papa papa papa
papa papa!
Ja, zoeteke?
Ik ga vliegen papa papa.
Goed zo.

Ze zet af en springt omhoog
vliegt dan met een grote boog …

Read More »BG 29 – Mona

BG 29 – Mona

Daddy daddy daddy
daddy daddy!
Yes, sweetheart?
I’m going to fly daddy daddy.
Good.

She takes off and jumps high
with a big turn, look at her fly …

Read More »BG 29 – Mona

BG 28 – Zinvol

Soms wou ze dat ze vroeger andere beroepsopties had overwogen, zoals diepzee-onderzoeker of archeoloog of ijssculptuurmaker, al kon ze onder water nog geen minuut haar adem inhouden, moest ze niezen van stof en trok het bloed zich terug uit de topjes van haar vingers zodra ze een kuipje boter uit de koelkast pakte.

BG 28 – Sentence

Sometimes she wished she had considered other career options earlier, such as deep-sea explorer or archaeologist or ice sculptor, even though she could hold her breath for less than a minute underwater, she had to sneeze from dust and the blood would withdraw from her fingertips as soon as she took a tub of butter from the fridge.

BG 27 – Boeken

Ik ben gek op boeken.
Al zolang ik kan lezen hou ik van alle soorten boeken: fictie en non-fictie, romans, korte verhalen, poëzie, boeken in ieder genre, over elk mogelijk onderwerp.

De openbare bibliotheek in het dorpshuis was een van mijn favoriete plekken in mijn jeugd, met zijn holle stilte, verbroken door aarzelende pianotonen uit de erboven gevestigde muziekschool, en zijn typische stoffige boekengeur. …

Read More »BG 27 – Boeken

BG 27 – Books

I love books.
For as long as I can read, I have loved all kinds of books: fiction and non-fiction, novels, short stories, poetry, books in every genre, on every subject.

The public library in the town hall was one of my favorite places in my youth, with its hollow silence, disrupted by hesitant piano notes from the music school above it, and its typical dusty smell of books. …

Read More »BG 27 – Books

BG 26 – Herfst

Op hun sterfst

In het midden van de herfst
zijn de bladeren op hun sterfst

ze tonen met hun laatste kracht
oogverblindende kleurenpracht

voordat ze neerwaarts wervelen
wijl regen en wind ons vervelen.

BG 25 – Omgekeerde Emmerlijst

We willen allemaal graag dingen hebben die we nog niet hebben,
en dingen doen die we nog niet gedaan hebben.
Soms raken we ontevreden als we die wensen niet direct kunnen vervullen.
Stel je nu voor dat je in plaats daarvan gewoon tevreden bent.
Tevreden met dat wat je hebt, en tevreden met dat wat je gedaan hebt.
Misschien niet zomaar tevreden, maar zelfs trots en gelukkig.
Stel je voor: de Omgekeerde Emmerlijst.

Vergeet die ambitieuze Emmerlijst (Bucket List), …

Read More »BG 25 – Omgekeerde Emmerlijst

BG 25 – Upside-Down Bucket List

We all want to have things that we don’t have yet
and do things that we haven’t done yet.
Sometimes we become dissatisfied if we cannot fulfill those wishes immediately.
Now imagine that you are simply satisfied instead.
Satisfied with what you have and satisfied with what you have done.
Perhaps not just satisfied, but even proud and happy.
Imagine: the Upside-Down Bucket List.

Forget that ambitious Bucket List, …

Read More »BG 25 – Upside-Down Bucket List

BG 24 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hou je van vissen? Heb je wel eens gevist? Zou je liever aan zee of in de bergen wonen? Heb je op dit moment sokken aan? Heb je lang of kort haar? Heb je krullen? Vind je zwartwit foto’s mooier dan kleuren? Ben je kleurenblind? Heb je wel eens pannenkoeken gebakken?

BG 24 – Random Questions

May I ask you something? Do you like fish? Have you ever fished? Would you rather live by the sea or in the mountains? Are you currently wearing socks? Do you have long or short hair? Do you have curls? Do you like black and white photos better than colors? Are you color blind? Have you ever baked pancakes?

BG 23 – Redmond

Redmond - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - front view

Redmond Muis is een Gepensioneerde Computermuis die ik jaren geleden heb gemaakt.


Redmond Mouse is a Retired Computer Mouse I made years ago.


* Tip: Shop

Redmond - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - full view

BG 22 – De Hondendans

Haar dagelijkse wandeling door Rustig Belgisch Dorp voert De Maakster over de Noensewegel, een smal, geasfalteerd pad voor fietsers en wandelaars. Met aan de linkerkant, bewust aan het oog onttrokken door groen, een stille begraafplaats en een iets minder stille instelling voor geestelijk gehandicapten, en aan de rechterkant, achter een slootje met hier en daar een knotwilg, weilanden die in de zomer om de beurt begraasd worden door een groepje koeien.

Vooruitgegaan door luid gekef, komt deze morgen uit tegenovergestelde richting een knappe jonge vrouw, …

Read More »BG 22 – De Hondendans

BG 22 – The Dog Dance

Her daily walk through Quiet Belgian Village takes The Maakster over the Noensewegel, a narrow, asphalted path for cyclists and walkers. With on the left, purposely hidden from view by greenery, a quiet cemetery and a slightly less quiet institution for the mentally handicapped, and on the right, behind a ditch with scattered pollard willows, pastures that in summer are grazed in turn by a group of cows.

This morning, preceded by loud yapping, a pretty young woman …

Read More »BG 22 – The Dog Dance

BG 21 – Idee

Het is maar een idee…., maar mobiele telefoons kunnen natuurlijk best van onbreekbaar antislipmateriaal gemaakt worden.

BG 21 – Idea

It’s just an idea …, but mobile phones could of course be made of unbreakable non-slip material.

BG 18 – Creatief denken: Wat kun je allemaal doen met een handdoek?

Droog er je handen, je voeten, je gezicht, je lichaam, je haar, je kat, je hond, je favoriete kip, je koe, je paard, je kozijnen, je dakgoot, je hek, je deurkruk, je fiets, je scooter, je auto of je tuinmeubilair mee af; maak er je schoenen, je pannen, je ramen, je kwasten, je schoolbord, je neus, je oksels of je achterwerk mee schoon; veeg er stof, krijt, modder, gemorste drankjes, make-up, verf, sop of smeerolie mee weg; gebruik hem als vloerkleed, picknickkleed, mandvoering, deurmat, strandlaken, …

Read More »BG 18 – Creatief denken: Wat kun je allemaal doen met een handdoek?

BG 18 – Creative thinking: What can you do with a towel?

Dry your hands, your feet, your face, your body, your hair, your cat, your dog, your favorite chicken, your cow, your horse, your window frames, your gutter, your fence, your door handle, your bike, your scooter , your car or your garden furniture with it; clean your shoes, your pans, your windows, your brushes, your blackboard, your nose, your armpits or your buttocks with it; wipe away dust, chalk, mud, spilled drinks, makeup, paint, suds or lubricating oil with it; use it as a rug, picnic blanket, basket lining, doormat, beach towel, …

Read More »BG 18 – Creative thinking: What can you do with a towel?

BG 16 – Doorzonwoning

Aan de overkant van de straat staat momenteel een open huis. Geen open huis in de gewone betekenis van het woord, maar meer een onbedoelde doorzonwoning.

De vroegere bewoners, een ouderwetse ongetrouwde zus en broer, die nog water pompten in hun keuken, de was op de hand deden, kookten op flessengas en geen bank met hun geld vertrouwden, zijn al lang vertrokken. De broer naar het hiernamaals en de zus, die nooit hun erf verliet, – stuurloos geworden in de mist zonder haar broer – naar een verzorgingstehuis.

De mensen ernaast hebben het huis gekocht, …

Read More »BG 16 – Doorzonwoning

BG 16 – Sunny house

A house across the street is currently an open house. Not an open house in the normal sense of the word, but more of an unintended sunny home.

The former residents, an old-fashioned unmarried sister and brother, who still pumped water in their kitchen, did their laundry by hand, cooked on bottled gas and did not trust any bank with their money, have long gone. The brother to the afterlife and the sister, who never left their yard, – adrift in the fog without her brother – to a nursing home.

The people next door bought the house, …

Read More »BG 16 – Sunny house

BG 14 – Dat kun je wel

Mensen zeggen vaak ‘Ik kan niet tekenen’ of ‘Ik kan niet schrijven.’
Maar is dat wel waar?

Tenzij je een fysieke handicap hebt waardoor je niet in staat bent de punt van een pen of potlood over een stuk papier te bewegen, of het toetsenbord of de muis van een computer te gebruiken, kun je wel degelijk tekenen en schrijven!

Misschien stel je te hoge eisen aan jezelf …

Read More »BG 14 – Dat kun je wel

BG 14 – Yes you can

People often say ‘I can’t draw’ or ‘I can’t write.’
But is that really true?

Unless you have a physical disability that prevents you from moving the tip of a pen or pencil over a piece of paper, or from using the keyboard or mouse of a computer, you can draw and write!

Maybe the standards you set for yourself …

Read More »BG 14 – Yes you can

BG 13 – Vlieghelm

Hand drawing of black house fly with red and white helmet.

Mijn man Marc verzamelt vlieghelmen.


My husband Marc collects flight helmets.
(Both ‘flight’ and ‘fly’ translate as ‘vlieg’ in Dutch.)

BG 12 – Balpen

We schrijven zwart. We schrijven ook allerlei andere kleuren, maar die zien er evenzogoed zwart uit.

’s Nachts lig ik in het donker te wachten op haar bureau. Dan is het stil en koud. Achter me staan de computer en printer ongebruikt te zwijgen. Ik herinner me het laatste woord dat we gisteravond schreven: bellen. De keuken is naast haar werkkamer en de tussendeur staat altijd open, omdat het hier anders overdag benauwd wordt. Daardoor kan ik de holle kunststof keukenklok de seconden horen aftikken, luider dan overdag. Een eenzame auto rubbert door de plassen over de kinderkopjes voor het huis. En zoals elke nacht lig ik geduldig te wachten.

Als de nieuwe dag begonnen is, …

Read More »BG 12 – Balpen

BG 12 – Ballpoint pen

We write black. We also write all kinds of other colors, but they look black just the same.

At night I wait in the dark on her desk. When it is quiet and cold. Behind me the computer and printer rest in silence. I remember the last word we wrote last night: call. The kitchen is next to her office and the connecting door is always open, so that it doesn’t get stuffy here during the daytime. As a result, I can hear the hollow plastic kitchen clock ticking away the seconds, louder than during the day. A lonely car rubbers through the puddles on the cobblestones in front of the house. And like every night I lie here waiting patiently.

When the new day has started, …

Read More »BG 12 – Ballpoint pen