Alle BG’s

BG 168 – The shriek

A chilling shriek cut through the cold foggy night.
She was startled. What was that? A woman? She muted the TV, held her breath, and listened.
She heard nothing at first, but just when she had to breathe again, the muffled sound of running shoes echoed down the deserted street, followed by a charged silence.

What was she supposed to do? Go out to help?
Did someone really need help, or had she just imagined that cry of terror?
She turned off the lights in her living room and studio. Now only a faint strip of light from a street lamp shone in, where one of the shutters no longer closed properly. She walked over, bent down and peered out through the opening.

At first glance there was nothing to see.
Again she held her breath to listen carefully.
For a moment she thought she heard another scream, but it turned out to be …

Read More »BG 168 – The shriek

BG 167 – 100 Woorden Fictie

Haar broer

Een meisje en haar oma staan aan de kassa in de winkel.
Kassière: ‘Dus je broer is weer opgenomen?’
Meisje: ‘Ja. Spijtig.’
Kassière: ‘Maar hij is er wel aan gewend, hè? Nou ja, ik bedoel, hij is er al vaker geweest.’
‘Hij moet er blijven,’ zegt het meisje, haar smalle schouders optrekkend.
Kassière: ‘Doe de groeten aan je moeder.’
Oma: ‘Zullen we doen.’
Meisje: ‘Hij vindt het niet erg. Nou ja, wel erg, maar hij is het gewend. Hij moet daar blijven.’
Kassière: ‘Dat is jammer. Nou, dag hè!’
‘Daag!’’ huppelt het meisje vrolijk achter haar oma aan.

BG 167 – 100 Words Fiction

Her brother

A girl and her grandmother are at the cash register in the store.
Cashier: ‘So your brother has been admitted again?’
Girl: ‘Yes. Unfortunately.’
Cashier: ‘But he is used to it, isn’t he? Well, I mean, he has been there before.’
‘He has to stay there,’ the girl says, shrugging her narrow shoulders.
Cashier: ‘Give my regards to your mother.’
Grandma: ‘We will do that.’
Girl: ‘He doesn’t mind. Well, he does mind, but he is used to it. He has to stay.’
Cashier: ‘That is unfortunate. Well, goodbye now!’
The girl cheerfully hops after her grandmother: ‘Bye!’

BG 165 – Naamsverwarring

Ik vermoed dat ik de enige Bea Graansma op de wereld ben.
En ook de enige Bregtje Graansma.

Bregtje is mijn doopnaam. Maar in mijn geboorteland Nederland bestaan er twee soorten officiële voornamen: je doopnaam/doopnamen en je eventuele roepnaam.
Een korte samenvatting van mijn geboorte-aankondiging: ‘Geboren: Bregtje Graansma, we noemen haar Bea’. Zo werd dat opgelost.
In de 43 jaar dat ik in Nederland woonde, heb ik dus altijd de voornaam Bea gebruikt.
Slechts bij hoge uitzondering, alleen in die gevallen waarin ik een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig had, moest ik mijn doopnaam gebruiken.

Ik voel me Bea. Maar de naam Bregtje herinnert me wel aan …

Read More »BG 165 – Naamsverwarring

BG 165 – Name confusion

I suspect that I am the only Bea Graansma in the world.
And also the only Bregtje Graansma.

Bregtje is my baptismal name. But in my country of birth, the Netherlands, there are two kinds of official first names: your baptismal name(s) and your possible ‘call name’
A short summary of my birth announcement: ‘Born: Bregtje Graansma, we’ll call her Bea’. That’s how it was being solved.
In the 43 years that I lived in the Netherlands, I always used the first name Bea.
Only in very exceptional cases, those where I needed an extract from the population register, did I have to use my baptismal name.

I feel like a Bea. But the name Bregtje does remind me of …

Read More »BG 165 – Name confusion

BG 164 – Trigger waarschuwing

Trigger waarschuwing: let op, dit stuk bevat inhoud die mogelijk een heftige reactie veroorzaakt bij lezers die daar gevoelig voor zijn.
Je bent dus gewaarschuwd!
En getriggerd…
Wel potverdomme, godskolere, tyfus!
Maar goed dat ik je daar al voor gewaarschuwd had…
Wat is er trouwens mis met heftige reacties tijdens het lezen?

BG 164 – Trigger warning

Trigger Warning: please note, this piece contains content that may cause a strong reaction in readers who are sensitive to it.
So you have been warned!
And triggered…
Damn it, god damn it, typhus!
Good thing I already warned you about that…
What’s wrong with strong reactions during reading anyway?

BG 162 – Vruchtbaarheid

Overal op de wereld is het aantal spermacellen in mannen in rap tempo aan het verminderen. Dat is, als je even vergeet dat het een teken is dat mannen ook over het algemeen ongezonder worden, goed nieuws!
Onze planeet is tenslotte overbevolkt en daar willen we wat aan doen. Maar we kunnen niet voor god gaan spelen en besluiten wie er wel of niet kinderen mogen krijgen en hoeveel dan.
Dus, hoera, mannen worden massaal minder vruchtbaar!
Met een beetje geluk geeft dat ook een oppepper aan de emancipatie van de vrouw!
Veel vrouwen hebben tenslotte echt wel betere dingen te doen dan zwanger te zijn, kinderen te baren en luiers te verschonen.
En, laten we eerlijk zijn, de meeste vrouwen waren helemaal niet van plán om te trouwen, laat staan de rest van hun leven te delen, met die man die het per ongeluk lukte om hen zwanger te maken.

BG 162 – Fertility

All over the world, sperm counts in men are rapidly declining. That is, if you forget for a moment that it is a sign that men are also generally becoming unhealthier, good news!
After all, our planet is overpopulated and we want to do something about it. But we can’t play god and decide who can or can’t have children and how many.
So, hooray, men are becoming less fertile en masse!
With a bit of luck, this will also boost the emancipation of women!
After all, many women really do have better things to do than be pregnant, bear children, and change diapers.
And, let’s face it, most women never had the inténtion to get married to, let alone spend the rest of their lives with, that man who accidentally managed to get them pregnant.

BG 161 – Wegomlegging

Belgen worden naar eigen zeggen ‘geboren met een baksteen in hun maag’. Waarmee ze bedoelen dat ze altijd maar aan het bouwen, verbouwen en renoveren zijn. Dat geldt niet alleen voor hun huizen, maar ook voor hun wegen.
Desondanks lukt het de Belgen maar niet om deugdelijke wegen te maken.

Ik kom uit Nederland, waar de wegen veel beter zijn en waar ook nog eens een veilig en uitgebreid fietspadennet is. Dat is waarom veel Belgen die van fietsen of motorrijden houden regelmatig naar Nederland trekken. Als Nederlander valt mij de bedroevende staat van de Belgische wegen derhalve extra op.

Zo wonen wij aan een straat die bedekt is met kinderkopjes of kasseien. Waarschijnlijk is dat bedoeld om het verkeer af te remmen, de maximumsnelheid is hier tenslotte 30 km/uur, maar dat helpt niet, want …

Read More »BG 161 – Wegomlegging

BG 161 – Detour

Belgians claim they are ‘born with a brick in their stomach’. By which they mean that they are always building, rebuilding and renovating. This applies not only to their houses, but also to their roads.
Despite this, the Belgians seem unable to make proper roads.

I come from the Netherlands, where the roads are much better and where there is also a safe and extensive cycle path network. That is why many Belgians who enjoy cycling or motorcycling regularly travel to the Netherlands. As a Dutch person, the deplorable state of the Belgian roads therefore strikes me even more.

We, for example, live in a street that is covered with cobblestones (in Dutch also referred to as ‘children’s heads’). They are probably intended to slow down traffic, after all, the maximum speed here is 30 km/h, but that doesn’t help, because …

Read More »BG 161 – Detour

BG 159 – Meneer Piet’s optimisme

Meneer Piet is al op leeftijd en heeft een flinke smak geld op zijn bankrekening staan, waarmee hij een aantal jaren geleden besloot iets nuttigs te gaan doen: hij koopt leegstaande kerken op.
Niet om er een of twee verdiepingen in aan te laten brengen en ze met veel winst door te verkopen als mooie antiekwinkel, bijzonder restaurant of luxe galerie.
Nee, hij koopt ze om te zorgen dat ze beschikbaar zijn voor als de mensen tot inkeer komen en beseffen dat ze ze weer voor hun originele functie nodig hebben…
Hij heeft er inmiddels 12 in zijn bezit en heeft zijn zinnen gezet op nog minstens 16 andere.

BG 158 – Het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar went al. Ik denk niet meer per ongeluk nog in 2022 te leven. Ik heb de rotzooi van het vorige jaar bij het vuilnis gezet en de mooie dingen bewaard. Ik heb waardeloze spullen weggegooid en dat wat ik kan hergebruiken opgeslagen in mijn magazijn vol mogelijkheden. Ik koester het positieve en laat het negatieve achter me (maar eerst leer ik er lessen uit). Net als onvoorstelbaar grote sterrenstelsels en microscopisch kleine atomen blijf ik in beweging, als klein onderdeeltje van het immens grote en soms ook intiem kleine geheel, zolang ik nog wat tijd, kracht en energie over heb. Ondanks voortschrijdende slijtage, hoop ik nog wat meer jaarwisselingen mee te mogen maken. Samen met de uitgebreide, overweldigend mooie, geheimzinnige, unieke, en soms beklemmend zware wereld om me heen en in me – schop ik aan tegen, zet ik mijn tanden in, bedenk ik, creëer ik, sla ik mijn armen om, en bemin ik voorzichtig het jaar 2023.

BG 158 – The new year

I am already getting used to the new year. I no longer accidentally think I’m still living in 2022. I put last year’s mess in the trash and kept the nice things. I have thrown away worthless stuff and stored what I can reuse in my warehouse full of possibilities. I cherish the positive and leave the negative behind (but first I learn lessons from it). Just like unimaginably large galaxies and microscopic small atoms I keep moving, as a small part of the immensely large and sometimes intimately small whole, as long as I still have some time, strength and energy left. Despite progressive wear and tear, I hope I will be allowed to experience some more new years. Together with the expansive, overwhelmingly beautiful, mysterious, unique, and sometimes oppressively heavy world around me and within me – I kick against, sink my teeth into, invent, create, wrap my arms around, and gently love the year 2023.

BG 157 – Té eerlijk

In de vroege ochtend was ze vertrokken met het openbaar vervoer, vanuit haar woonplaats in het noorden van Nederland op weg naar het Mediapark in Hilversum, om auditie te doen voor de tv-quiz De Zwakste Schakel.

(Daarin beantwoorden kandidaten om de beurt in een snel tempo vragen die gesteld worden door een zogenaamd strenge presentatrice. Iedere kandidaat kan voordat hem of haar een vraag wordt gesteld op de knop drukken en ‘bank’ roepen om het tot dan toe bij elkaar gespeelde bedrag veilig te stellen. Bij een fout antwoord gaat de teller terug naar nul. Hoe langer de ketting van goed beantwoorde vragen, hoe hoger het te banken bedrag. Aan het einde van elke vragenronde schrijven de kandidaten op en lezen ze voor wie er volgens hen in die ronde de zwakste schakel was. De presentatrice brengt hier en daar een kandidaat op humoristische wijze in verlegenheid en vraagt vervolgens aan een of meerdere van hen waarom ze op diegene gestemd hebben. De bedoeling is dat ze daar een origineel en gevat antwoord op geven. Degene met de meeste stemmen valt af – ‘Met vier stemmen ben jij… De Zwákste Schakel! Daag!’ – en moet vervolgens beschaamd via het midden van de kring het spel verlaten. De volgende ronde wordt dus met een kandidaat minder gespeeld. De twee kandidaten die als laatste overblijven, spelen tegen elkaar om uiteindelijk het opgebouwde geldbedrag te winnen.)

De reis duurde lang en was vermoeiend, maar ze arriveerde op tijd. Nadat ze zich aangemeld had bij de receptie, kreeg ze een stapeltje papieren en een balpen uitgereikt en werd haar de weg gewezen naar een kantine, waar al tientallen mensen, alleen of in groepjes, aan grote ronde tafels zaten. Ze moest allemaal vragen invullen…

Read More »BG 157 – Té eerlijk

BG 157 – Too honest

In the early morning she had left by public transport, from her hometown in the north of the Netherlands on her way to the Mediapark in Hilversum, to audition for the tv quiz The Weakest Link.

(In it, candidates take turns answering questions at a rapid pace that are asked by a so-called strict female presenter. Before being asked a question, each candidate can press the button and shout ‘bank’ to secure the amount the team has accumulated so far. In case of an incorrect answer, the counter goes back to zero. The longer the chain of correctly answered questions, the higher the amount to be banked. At the end of each round of questions, the candidates write down and read aloud who they think was the weakest link in that round. The presenter humorously embarrasses a candidate here and there and then asks one or more of them why they voted for that particular person. They are supposed to give an original and witty answer. The one with the most votes is eliminated – “With four votes you are… The Weakest Link! Goodbye!” – and then has to leave the game in shame through the center of the circle. The next round is therefore played with one less candidate. The last two candidates standing will play against each other to ultimately win the accumulated amount of money.)

The journey was long and tiring, but she arrived in time. After she had registered at the reception desk, she was handed a stack of papers and a ballpoint pen and shown the way to a canteen, where dozens of people, alone or in groups, were already seated around big round tables. She had to write down answers to all kinds of questions…

Read More »BG 157 – Too honest

BG 155 – Haiku (NL)

de geur van winter
van tussen de bladzijden
en leder, het boek

BG 155 – Haiku (EN)

the scent of winter
from in between the pages
and leather, the book

BG 153 – Lettertype

Zij is een LETTERTYPE: ze houdt van lezen en van schrijven.

BG 153 – Font

She is FONT of reading and writing.

BG 152 – Vrouwen zijn beter

Vrouwen zijn beter!
Nee, niet beter dan mannen (net zoals mannen niet beter zijn dan vrouwen), maar vrouwen zijn beter, veel beter, dan ze denken te zijn.
De meeste mannen overschatten zichzelf, terwijl de meeste vrouwen zichzelf onderschatten. En dat houdt de scheve machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in stand.
Als vrouwen zich zouden realiseren welke talenten ze hebben, over welke capaciteiten ze beschikken en wat hun mogelijkheden zijn, konden ze hun leven meer inhoud geven, meer voldoening vinden, onafhankelijker en gelukkiger zijn.
Ze zouden kunnen stoppen met zichzelf wegcijferen, met zwijgen om de lieve vrede, en met zich schikken in oneerlijke situaties, zowel privé, sociaal als op hun werk.
Vrouwen zijn beter, veel beter, dan ze zich realiseren.

(Ik ben mij ervan bewust dat niet ieder mens zich voelt passen in de hokjes vrouw of man en respecteer dat, maar dat onderwerp is hier niet aan de orde.)

BG 152 – Women are better

Women are better!
No, not better than men (just as men are not better than women), but women are better, much better, than they think they are.
Most men overestimate themselves, while most women underestimate themselves. And that perpetuates the imbalance of power between men and women.
If women realized what talents they have, what capabilities they have and what their possibilities are, they could give their lives more meaning, find more fulfillment, be more independent and happier.
They could stop self-effacing, keeping quiet for the sake of peace, and putting up with unfair situations, whether private, social, or at work.
Women are better, much better, than they realize.

(I am aware that not every person feels that they fit into the male or female category and I respect that, but that is not the subject here.)

BG 151 – Wagging Weightlessness (Tautogram)

why would we wonder
while whole worlds with wings
wrestle whoever, whatever, whenever
wholeheartedly willing wonderment

witty window-ledges wither with
words written where wildlife wanes
what will withdrawal waste
when wild winds want womanhood

women whose wisecrack wisdom
wills wonderful well-aimed worlds
within wintertime wondrous walls
while wilderness wantingly waits
wagging weightlessness

BG 150 – Juichend Jukbeen (Tautogram)

jawel ja, juist ja, jij joh
jouw just-in-time justifiëren
je juichende junior joyrijden
je joviale jaszak, je junkmail

jouw jeukerige, jaknikkende janboel
je jawoord, jouw joggingbroek, jullie juwelen
je jachtstoet, jachthaven, je jazzy jubeltenen
jijzelf, jij jengelt je jaaropgave

jullie jeugdige junkfood – jemig – jetlag
je juistheid, je jeugdwelzijnsbeleid
jullie juridische jaarafsluiting
je jugenstil jubileumnummer

jouw jeukende juxtapositie
jawel ja, juist ja
je juichend jukbeen