Alle BG’s

BG 116 – Verdraagzaamheid

Wij mensen vertellen elkaar verhalen.
Sterker nog: onze beschaving is opgebouwd uit het vertellen van verhalen.
Helaas worden de verhalen over wat er allemaal mis is met de wereld constant en enthousiast verteld en gedeeld, terwijl de verhalen over alles wat er mooi is en goed gaat met de wereld veel minder aandacht krijgen.
Omdat we daar blijkbaar minder opgewonden over raken.
We hebben meer aandacht voor dat wat ons boos maakt.

Het resultaat van die ongeremde boosheid is een cultuur waarin mensen geen begrip meer hebben voor de ander, geen gevoel meer hebben voor verleden of context.
Een cultuur waarin groepen mensen zich snel slachtoffer voelen. 
Onze verzamelde verhalen, …

Read More »BG 116 – Verdraagzaamheid

BG 116 – Tolerance

We humans tell each other stories.
In fact: our civilization is made up of storytelling.
Unfortunately, the stories about everything that is wrong with the world are constantly and enthusiastically told and shared, while the stories about everything that is pretty and going well with the world receive much less attention.
Because apparently, we get less excited about them.
We pay more attention to what makes us angry.

The result of that unrestrained anger is a culture in which people no longer understand the other, have no feeling for the past or context.
A culture in which groups of people quickly feel victimized.
Our collected stories, …

Read More »BG 116 – Tolerance

BG 115 – Haiku (NL)


tussen de rommel
van de laatste winterstorm
schuchtere krokus

BG 115 – Haiku (EN)

between the rubbish
of the fierce last winter storm
timid small crocus

BG 114 – Forest

Forest - Photo animated GIF with painted background of 1.5 cm squares in acrylic paint and digital text that load bit by bit.


Achtergrond bestaat uit vierkantjes van 1,5 cm, geschilderd met acrylverf.
Tekst is digitaal toegevoegd.
(Met een knipoog naar grafisch ontwerpers voor het lettertype…)

Background consists of 1.5 cm squares, painted with acrylic paint.
Text has been added digitally.
(With a wink to graphic designers for the font…)

* Tip: Shop

BG 113 – Vroegrijp

De wereld is bedekt met wit als ik mijn bed uitkom.
Het gras verloor tijdelijk zijn groen en schenkt bescheiden schitterlicht.
Vlak en strak is plots het dak, van huizen en garages.
Geparkeerde auto’s zijn met kille glitters ingepakt.

En ieders adem wolkt en wolkt vooruit.
Het zou zo koud niet moeten zijn, die magisch witte wereld.
Na rijp beraad verdwijnt de stilte van de schittering.
Rijpt de ochtend tot een bijzonder alledaagse dag.

BG 111 – Bijzonder Compliment

Bijzonder compliment van een persoonlijke trainer, vele jaren en extra kilo’s geleden:
‘Je hebt erg sterke buikspieren!
Jammer dat ze niet te zien zijn achter die dikke laag vet.’

BG 111 – Special Compliment

Special compliment from a personal trainer, many years and extra kilo’s ago:
‘You have very strong abs!
Too bad they are invisible behind that thick layer of fat.’

BG 110 – Gedachten over het internet en de sociale media

Er is op zich niks mis met het internet en met de sociale media.
Ze zijn heel nuttig en populair.

Maar omdat politiek, onderwijs, zorg en wetgeving altijd achterlopen op de technologische ontwikkelingen, zeker sinds de exponentiële groei die eigen is aan de digitalisering, zijn er een aantal zaken scheefgetrokken.
– Een handjevol computernerds is door de introductie van het internet, de online commercie en de sociale media absurd rijk geworden. Het wordt tijd dat we die extreme rijkdommen terug de maatschappij in pompen. We zouden met dat geld zelfs de klimaatproblemen kunnen oplossen en de natuur kunnen herstellen.
– Datzelfde handjevol computernerds is, bij gebrek aan passende wetgeving, veel te machtig geworden. Het wordt hoog tijd dat we die macht teruggeven aan de door ons gekozen volksvertegenwoordigers.
– Een grote groep gebruikers van het internet en de sociale media is onbedoeld verslaafd geraakt aan dopaminekicks, koopverslaafd geraakt, slachtoffer geworden van psychische problemen en/of overtuigd geraakt van extreme en onjuiste denkwijzen.

Maar nu terug naar de techniek.
Het internet is een prachtig systeem dat het merendeel van de mensen toegang geeft tot vrijwel alle bestaande kennis. Daar hebben we allemaal baat bij.
De sociale media zijn bedacht om ons sociale verkeer te vergemakkelijken en te revolutioneren. Ook dat is goed gelukt.
Maar niet op de manier die we voor ogen hadden.

Wat blijkt? …

Read More »BG 110 – Gedachten over het internet en de sociale media

BG 110 – Thoughts on the internet and social media

There is nothing inherently wrong with the internet and social media.
They are very useful and popular.

But because politics, education, healthcare and legislation always lag behind technological developments, especially since the exponential growth that is inherent to digitization, a number of things have been messed up.
– A handful of computer geeks have become absurdly rich with the introduction of the internet, online commerce and social media. It’s time we pump those extreme riches back into society. We could even use that money to solve climate problems and restore nature.
– That same handful of computer geeks have become far too powerful for lack of appropriate legislation. It is high time we gave that power back to our elected representatives.
– A large group of users of the internet and social media have inadvertently become addicted to dopamine kicks, addicted to shopping, victims of psychological problems and/or convinced of extreme and incorrect ways of thinking.

But now back to the technology.
The internet is a wonderful system that gives the majority of people access to almost all existing knowledge. We all benefit from that.
Social media were created to facilitate and revolutionize our social interaction. That also worked out well.
But not in the way we envisioned.

Guess what? …

Read More »BG 110 – Thoughts on the internet and social media

BG 108 – Woordpuzzel

Zet een letter voor ieder woord, om een ander woord te vormen (in gedachten of op een stukje papier).
Als je het goed gedaan hebt, vormen die eerste letters verticaal een nieuw woord.

_  roer
_  verval
_  ven
_  lokken
_  mailen
_  aaien
_  raken
_  geren
_  meer
_  rommel

Oplossing:

Read More »BG 108 – Woordpuzzel

BG 108 – Word Puzzle

Put a letter in front of each word to form another word (in your mind or on a piece of paper).
If you did it right, those first letters form a new word vertically.

_  angle
_  pen
_  men
_  night
_  able
_  gain
_  core
_  lapse

Solution:

Read More »BG 108 – Word Puzzle

BG 107 – Haiku (NL)

winter bij de haard
dik boek in beide handen
gloeiend avontuur

BG 107 – Haiku (EN)

winter at the hearth
thick book gentle in both hands
glowing adventure

BG 106 – Meer Boekentekeningen / More Book Drawings

Two small black and white drawings of books.

Deze kleine tekeningen, die in de palm van mijn hand passen, maakte ik met een 0.5 mm fineliner.


I made these small drawings, that fit in the palm of my hand, with a 0.5 mm fineliner.

BG 105 – Kitty van Hamburg

Vorige week had hij nog met haar gebeld. Ze had opgewekt geklonken.
‘Nee, nee, nee, niet doen!’ had ze lachend geroepen.
‘Wat zegt u, tante?’
‘Ik had het tegen Kitty van Hamburg.’
‘Tegen wie?’
‘Mijn póés!,’ schaterde ze, ‘ik had het tegen mijn poes!’
‘Ah oké.’ Die verwende rotkat van haar…
‘Ze is er weer met mijn kraal vandoor, hahaa!’
Een beetje vreemd was ze altijd al geweest, zijn oudtante.

En nu was ze dus kwijt.
Vanmorgen was ze niet op haar gebruikelijke tijd een kopje koffie bij haar buren, het echtpaar Neus, komen drinken. Ze nam de telefoon niet op, de krant zat nog in de brievenbus, de achterdeur nog op slot en ze reageerde ook al niet op de deurbel.
Ach gutteguttegut.
Of hij niet even langs kon komen met de reservesleutel? …

Read More »BG 105 – Kitty van Hamburg

BG 105 – Kitty from Hamburg

Just last week he had called her. She had sounded cheerful.
“No, no, no, don’t!” she’d yelled, laughing.
“What’s that, aunt?”
“I was talking to Kitty from Hamburg.”
“To who?”
“My kitty!” she laughed, “I was talking to my kitty!”
“Ah okay.” That spoiled rotten cat of hers…
“She ran off with my bead again, hahaa!”
She had always been a little strange, his great-aunt.

And now she was lost.
This morning she hadn’t come to drink a cup of coffee with her neighbors, the Nose couple, at her usual time. She didn’t answer the phone, the newspaper was still in the mailbox, the back door still locked, and she didn’t even respond to the doorbell.
Oh my, oh my.
Couldn’t he come by with the spare key? …

Read More »BG 105 – Kitty from Hamburg

BG 104 – Voor het Nieuwe Jaar wens ik je:

– een goede gezondheid
– fijne contacten met andere mensen
– aangename ervaringen
– succes met het werken aan je doelen
– plezier aan je bezigheden
– veel ontspanning
– oplossingen voor het klimaatprobleem
– herstel van de natuur
– meer positieve dan negatieve momenten

En bovenal wens ik je:
– het inzicht dat je zelf aan deze dingen kunt bijdragen.

BG 104 – For the New Year I wish you:

– a good health
– nice contact with other people
– pleasant experiences
– good luck working on your goals
– enjoy your activities
– a lot of relaxation
– solutions to the climate problem
– recovery of nature
– more positive than negative moments

And above all I wish you:
– the insight that you yourself can contribute to these things.

BG 102 – Zinvol

Omdat je als je opstaat alsmaar langer, maar korter ook, op de stoel gezeten, dat je de dingen vanuit een hoger perspectief, maar vanuit een kleinere hoek, van omhoog, naar naar beneden, ja, twee keer naar, bekijkt, maar net niet ziet, omdat je als je opstaat en alsmaar langer wordt, blijft, blijft op dezelfde plaats; je kunt je voorstellen dat je neer, dat je naar beneden, of weer op de stoel misschien zelfs, maar echt niet te lang, en toen zei ze, want je moet nog, jij, vandaag, nog zoveel doen en bedenken, en toen zei ze, maar daarvoor heb je, dat je geen tijd hebt om op, nee néér, om op néér te zitten, maar je moet nu eigenlijk gaan, of te dalen, maar dat je vandaag, dat je nu, liever opdaalt dan neerstijgt.

BG 102 – Sentence

Because when you get up, longer and longer, but shorter too, sat on the chair, that you look at things from a higher perspective, but from a smaller angle, from up there, to down down, yes, twice down, look, but just not see, because when you get up and get taller and taller, stay, stay in the same place; you can imagine that you down, that you go down, or maybe even back on the chair, but certainly not too long, and then she said, because you still have to, you, today, still do so much and think of so much, and then she said, but for that you have, that you don’t have time to get up, no dówn, to sit up dówn, but you must now actually go, or to descend, but that you today, that you now, would rather descend up than ascend down.

BG 100 – Ik leefde honderd levens

Hoewel ik weinig buiten kom, leefde ik dit jaar al meer dan honderd levens.

Hoe dat mogelijk is?
Ik las meer dan honderd boeken en in elk van die verhalen leefde ik mee met de hoofdpersonages.

Zo bezocht ik bijna heel de wereld samen met onvermoeibare reizigers, herbeleefde ik prille liefde samen met tieners, doorstond ik tegenslagen samen met mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, sloeg ik belagers van me af samen met mensen die het niet meer pikten, vocht ik tegen onrecht samen met mensen die zich niet langer lieten onderdrukken, ontwikkelde mijn persoonlijkheid zich samen met die van mensen die zich door obstakels in hun leven heen worstelden, groeide mijn mededogen samen met dat van mensen die veel meemaakten maar leerden vergeven, voelde ik bruisende nieuwe energie samen met mensen die hun passies nastreefden, maar ook de ultieme leegheid samen met mensen die iedere nieuwe dag met tegenzin begonnen, bereidde ik me voor op de dood samen met mensen aan het einde van hun leven, rouwde ik samen met de achterblijvers, vond ik oplossingen voor gecompliceerde problemen samen met echte doorzetters en hun vrienden, programmeerde en hackte ik mij uitwegen uit penibele situaties samen met computernerds, won ik wedstrijden samen met kampioenen, en verloor ik ze samen met mensen die de top niet haalden, bleef ik amper overeind samen met mensen die het zwaar hadden, pleegde ik moorden samen met geharde criminelen, spoorde ik criminelen op samen met gedesillusioneerde rechercheurs, loste ik de klimaatproblemen op samen met knappe koppen, trok ik door de laatste stukken ongerepte natuur samen met natuurliefhebbers, en ervoer ik hoeveel moeite het kost om iets origineels – dat aangenaam verrast, of aanzet tot nadenken – te scheppen samen met andere kunstenaars en schrijvers.

Tegen de tijd dat ik sterf zal ik niet één maar duizend levens hebben geleefd!

BG 100 – I lived a hundred lives

Although I don’t get out much, I already lived more than a hundred lives this year.

How is that possible?
I read over a hundred books and in each of those stories I empathized with the main characters.

I visited almost the whole world together with tireless travelers, I relived early love together with teenagers, I endured setbacks together with people of all ages and backgrounds, I fought off attackers together with people who wouldn’t let it happen anymore, I fought against injustice together with people who refused to be suppressed any longer, my personality developed together with that of people who struggled through obstacles in their lives, my compassion grew together with that of people who went through a lot but learned to forgive, I felt a vibrant new energy together with people who pursued their passions, but also the ultimate emptiness together with people who reluctantly started every new day, I prepared for death together with people at the end of their lives, I mourned together with those left behind, I found solutions for complicated problems together with real go-getters and their friends, I programmed and hacked my way out of tricky situations together with computer nerds, I won matches together with champions, and lost them together with people who didn’t make it to the top, I barely survived together with people who were struggling, I committed murders together with hardened criminals, tracked down criminals together with disillusioned detectives, I solved the climate problems together with clever minds, I traveled through the last stretches of untouched nature together with nature lovers, and I experienced how much effort it takes to create something original – that pleasantly surprises, or provokes thought – together with other artists and writers.

By the time I die I will have lived not one but a thousand lives!

BG 98 – Boekentekeningen / Book Drawings

Two small black and white drawings of books.

Deze kleine tekeningen, die in de palm van mijn hand passen, maakte ik met een 0.5 mm fineliner.


I made these small drawings, that fit in the palm of my hand, with a 0.5 mm fineliner.