Alle BG’s

BG 46 – Blackout Poem

Blackout Poem

She was
a typical
beauty
fabulous
her lips were
generous
But…
said to him
About that night, about us
let’s not talk about it
It’s over
He thought
I can’t hear a thing

BG 45 – Een thriller in 33 woorden

De voetstappen achter haar in het donker waren gelukkig gestopt. Ze haalde opgelucht adem. Twee straten nog, dan was ze thuis. Plotseling sloten sterke handen zich om haar hals. Ze zag een kousevoet.

BG 45 – A thriller in 33 words

Fortunately, the footsteps behind her in the dark had stopped. She exhaled with relief. Two more blocks before she was home. Suddenly strong hands closed around her neck. She saw a stockinged foot.

BG 44 – Vallen

Tijdens haar dagelijkse wandeling door Rustig Belgisch Dorp lijken de bewoners vandaag spontaan te vallen zodra ze De Maakster zien. Dat kan natuurlijk toeval zijn. Het heeft niet gevroren, integendeel, het is zelfs warm voor de tijd van het jaar, maar de laatste restjes rottende bladeren op straat zijn door de regen van vannacht glibberig geworden.

Halverwege haar route, tussen de sportvelden aan de ene kant en het mountainbiketerrein aan de andere kant, ziet De Maakster in de verte een oudere man met zijn hond. De man zwaait plotseling met beide armen door de lucht en valt dan pardoes op zijn gat. De hond, een blonde labrador, staat er verbaasd bij te kijken. Als ze hem even later passeert en vraagt hoe het gaat – de man, niet zijn hond – …

Read More »BG 44 – Vallen

BG 44 – Falling

During her daily walk through Quiet Belgian Village, the residents today seem to fall spontaneously as soon as they see The Maakster. That could of course be coincidental. It hasn’t frozen, on the contrary, it is actually quite warm for this time of year, but last night’s rain has made the remaining rotting leaves on the street slippery.

Halfway through her route, between the sports fields on one side and the mountain bike terrain on the other, The Maakster sees an elderly man with his dog in the distance. The man suddenly swings both his arms through the air and then falls slap on his behind. The dog, a blond labrador, looks at him in surprise. When she passes him a moment later and asks how he is doing – the man, not his dog –

Read More »BG 44 – Falling

BG 43 – Sneeuw / Snow

Gehaakte sneeuwballen tegen een grijze achtergrond, crocheted snowballs against a grey background.


Gehaakte Sneeuwballen. Crocheted Snowballs.

Er is deze week wat sneeuw gevallen. Er valt hier – in Nederland, waar ik vandaan kom, en België, waar ik woon – niet vaak sneeuw. Dus áls er dan eens een laagje sneeuw op straat ligt, bewegen we daar, te voet, op de fiets of in de auto, vrij onhandig overheen. Wel zijn we het er allemaal over eens dat vers gevallen sneeuw een prachtig gezicht is!

We had some snow this week. We don’t often get snow here – in the Netherlands, where I come from, and Belgium, where I live. So, if the streets are covered by a little layer of snow, we move over it, by foot, bike or car, quite awkwardly. But we all agree that freshly fallen snow is a beautiful sight!

BG 42 – Wiskundedeuk

Ze heeft een wiskundedeuk. Sterker nog: ze heeft een deuk voor alle exacte vakken. Dat zit zo. Ze heeft een broer die anderhalf jaar ouder is en die een wiskundeknobbel heeft, of eigenlijk een knobbel voor alle exacte vakken. Hij heeft natuurkunde met als specialisatie sterrenkunde gestudeerd. Dus toen zij geboren werd, was er niets meer over, enkel nog die deuk.

BG 42 – Mathematics Dent

She’s got a math dent. In fact, she’s got a dent for all science subjects. This is why. She has a brother who is a year and a half older and who has a math bump, or rather a bump for all science subjects. He studied physics with a specialization in astronomy. So, when she was born, there was nothing left, just that dent.

(A math bump, or wiskundeknobbel, is an actual word in Dutch. I made up the math dent.)

BG 41 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hoe was voor jou het jaar 2020 (het jaar met de Covid19-pandemie)? Wat was voor jou het zwaarste moment? En wat het mooiste? Wat vond je in het afgelopen jaar minder belangrijk? En wat is er voor jou juist belangrijker geworden? Denk je dat je dingen anders gaat doen in de toekomst? Zo ja, wat dan? Wat zijn je wensen voor 2021? En wat zijn je plannen?

BG 41 – Random Questions

May I ask you something? What was the year 2020 like for you (the year with the Covid19 pandemic)? What was the worst moment for you? And what the best? What did you find less important in the past year? And what has become more important to you? Do you think you will do things differently in the future? If yes, what? What are your wishes for 2021? And what are your plans?

BG 40 – Happy 2021 – Verbatim / Woordelijk

Happy 2021, a Verbatim/Woordelijk, or an animated GIF/of een bewegende GIF


Happy 2021, Gelukkig 2021!

A ‘Verbatim’ = an animated text GIF on BeaG’s Blog.
Een ‘Woordelijk’ = een bewegende tekst GIF op BeaG’s Blog.

Find a card with my (our) New Year’s Wishes in BG 35.
Vind een kaart met mijn (onze) Nieuwjaarswensen in BG 35.

BG 39 – Keerpunt Traditie

Je zit aan het einde van het jaar vaak gezellig samen met de mensen die je dierbaar zijn (in dezelfde kamer, of via een online verbinding).
Maak je samenzijn dit jaar en de komende jaren speciaal door een nieuwe traditie te beginnen: de eindejaars Keerpunt Traditie.
Hoe werkt dat?
Tot drie keer toe neemt iedereen om de beurt het woord.
1. In de eerste ronde noem je die dingen die voor jou persoonlijk het minst leuk waren in het afgelopen jaar.
2. In de tweede ronde laat je het negatieve achter je en noem je die dingen die voor jou persoonlijk juist het leukst waren in het afgelopen jaar.
3. In de derde ronde noem je tot slot jouw wensen en plannen voor het komende jaar.
Natuurlijk hoef je niet alles te delen als je dat liever niet doet.
De Keerpunt Traditie is geen verplichting, maar een liefdevolle uitnodiging.

BG 39 – Turning Point Tradition

At the end of the year, you often sit together with the people that are dear to you (in the same room, or via an online connection).
Make your get-together this year and the coming years special by starting a new tradition: the end-of-year Turning Point Tradition.
How does that work?
Everyone takes three turns to speak.
1. In the first round, you share those things that were the most negative for you personally in the past year.
2. In the second round, you leave the negative behind and share those things that have been the most positive for you personally in the past year.
3. Finally, in the third round, you share your wishes and plans for the coming year.
Of course you don’t have to share everything if you prefer not to.
The Turning Point Tradition is not an obligation, but a loving invitation.

BG 38 – Santa Mouse

Santa Mouse - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - front view

Santa Mouse is een Gepensioneerde Computermuis die ik vijf jaar geleden heb gemaakt.


Santa Mouse is a Retired Computer Mouse I made five years ago.

Santa Mouse - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - full view

BG 37 – Online Winkelen

E-mail 1:
Internetwinkel hier. Bedankt dat je zojuist iets bij ons hebt besteld.
Mocht je last hebben van vergeetachtigheid: dit is wat je zojuist besteld hebt.

E-mail 2:
Bedankt voor je bestelling. Wij zullen die zo snel mogelijk leveren (ook al heb je gezegd dat je geen haast hebt en dat je, met het oog op het milieu, liever hebt dat we er wat langer over doen).
Mocht je last hebben van vergeetachtigheid: dit is wat je zojuist besteld hebt.

E-mail 3:

Read More »BG 37 – Online Winkelen

BG 37 – Online Shopping

E-mail 1:
Internet Shop here. Thank you for having placed an order with us a minute ago.
If you suffer from forgetfulness: this is what you just ordered.

E-mail 2:
Thank you for your order. We will deliver it as soon as possible (even though you have said that you are not in a hurry and that, from an environmental point of view, you would prefer us to take a little longer).
If you suffer from forgetfulness: this is what you just ordered.

E-mail 3:

Read More »BG 37 – Online Shopping

BG 36 – Wacht eens even

Ons leven is heel anders dan dat van onze voorouders.
Lang leve de vooruitgang!
Maar sinds de introductie van automatisering overdrijven we nogal.
We verwarren vooruitgang met alsmaar meer en sneller consumeren, en zijn daarbij de grenzen van onze fysieke en mentale gezondheid, de veerkracht van onze leefomgeving en de uitputtelijkheid van onze natuurlijke hulpbronnen uit het oog verloren.

We leven sneller dan ooit voorheen …

Read More »BG 36 – Wacht eens even

BG 36 – Wait a minute

Our life is very different from that of our ancestors.
Long live progress!
But since the introduction of automation, we have been exaggerating.
We confuse progress with consuming ever more and ever faster, and have lost sight of the limits of our physical and mental health, of the resilience of our environment and the exhaustion of our natural resources.

We are living faster than ever before …

Read More »BG 36 – Wait a minute

BG 35 – Onze wensen voor / Our wishes for 2021

Onze wensen voor 2021 / Our wishes for 2021 (kaart met omlijsting van kleurrijke restjes garen) (card with border of colorful yarn scraps)That we will be able to breathe relieved
again soon, without a mouth mask

and we no longer have to move in
circles around each other,

that we can work together again,
can live together, enjoy,

that you can see our smile again
and feel our arm around your shoulders.

Have a fantastic new year!


* Tip: Shop

BG 32 – Dutch Directness

‘Hi, how are you? Where are you from?’
‘Do you have a boyfriend? No? A girlfriend?’
‘How old are you?’
‘Where do you live? Oh yes, that’s nice. I’d love to live there too.’
‘So, how much rent do you pay?’
‘Are you here on holiday? How long will you stay?’
‘Why are you friends with him?’
‘You’re late.’
‘You look great! Better than when I met you last week.’
‘Have you put on weight?’ …

Read More »BG 32 – Dutch Directness

BG 31 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hou je van popmuziek? Speel je een muziekinstrument? Heb je kinderen? Zo niet, wil je kinderen? Kun je hoog springen? Ken je de stelling van Pythagoras? Gebruik je wel eens meer dan één vraagteken? Denk je dat dat iets toevoegt? Ben je een koukleum?

BG 31 – Random Questions

May I ask you something? Do you like pop music? Do you play a musical instrument? Do you have children? If not, do you want children? Can you jump high? Do you know the Pythagorean theorem? Do you ever use more than one question mark? Do you think that adds something? Are you a chilly person?

BG 30 – Hoody

Hoody - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - front view

Hoody Muis is een Gepensioneerde Computermuis die ik tien jaar geleden heb gemaakt.


Hoody Mouse is a Retired Computer Mouse I made ten years ago.


* Tip: Shop

Hoody - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - full view

BG 29 – Mona

Papa papa papa
papa papa!
Ja, zoeteke?
Ik ga vliegen papa papa.
Goed zo.

Ze zet af en springt omhoog
vliegt dan met een grote boog …

Read More »BG 29 – Mona

BG 29 – Mona

Daddy daddy daddy
daddy daddy!
Yes, sweetheart?
I’m going to fly daddy daddy.
Good.

She takes off and jumps high
with a big turn, look at her fly …

Read More »BG 29 – Mona

BG 28 – Zinvol

Soms wou ze dat ze vroeger andere beroepsopties had overwogen, zoals diepzee-onderzoeker of archeoloog of ijssculptuurmaker, al kon ze onder water nog geen minuut haar adem inhouden, moest ze niezen van stof en trok het bloed zich terug uit de topjes van haar vingers zodra ze een kuipje boter uit de koelkast pakte.