Alle BG’s

BG 102 – Sentence

Because when you get up, longer and longer, but shorter too, sat on the chair, that you look at things from a higher perspective, but from a smaller angle, from up there, to down down, yes, twice down, look, but just not see, because when you get up and get taller and taller, stay, stay in the same place; you can imagine that you down, that you go down, or maybe even back on the chair, but certainly not too long, and then she said, because you still have to, you, today, still do so much and think of so much, and then she said, but for that you have, that you don’t have time to get up, no dówn, to sit up dówn, but you must now actually go, or to descend, but that you today, that you now, would rather descend up than ascend down.

BG 100 – Ik leefde honderd levens

Hoewel ik weinig buiten kom, leefde ik dit jaar al meer dan honderd levens.

Hoe dat mogelijk is?
Ik las meer dan honderd boeken en in elk van die verhalen leefde ik mee met de hoofdpersonages.

Zo bezocht ik bijna heel de wereld samen met onvermoeibare reizigers, herbeleefde ik prille liefde samen met tieners, doorstond ik tegenslagen samen met mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, sloeg ik belagers van me af samen met mensen die het niet meer pikten, vocht ik tegen onrecht samen met mensen die zich niet langer lieten onderdrukken, ontwikkelde mijn persoonlijkheid zich samen met die van mensen die zich door obstakels in hun leven heen worstelden, groeide mijn mededogen samen met dat van mensen die veel meemaakten maar leerden vergeven, voelde ik bruisende nieuwe energie samen met mensen die hun passies nastreefden, maar ook de ultieme leegheid samen met mensen die iedere nieuwe dag met tegenzin begonnen, bereidde ik me voor op de dood samen met mensen aan het einde van hun leven, rouwde ik samen met de achterblijvers, vond ik oplossingen voor gecompliceerde problemen samen met echte doorzetters en hun vrienden, programmeerde en hackte ik mij uitwegen uit penibele situaties samen met computernerds, won ik wedstrijden samen met kampioenen, en verloor ik ze samen met mensen die de top niet haalden, bleef ik amper overeind samen met mensen die het zwaar hadden, pleegde ik moorden samen met geharde criminelen, spoorde ik criminelen op samen met gedesillusioneerde rechercheurs, loste ik de klimaatproblemen op samen met knappe koppen, trok ik door de laatste stukken ongerepte natuur samen met natuurliefhebbers, en ervoer ik hoeveel moeite het kost om iets origineels – dat aangenaam verrast, of aanzet tot nadenken – te scheppen samen met andere kunstenaars en schrijvers.

Tegen de tijd dat ik sterf zal ik niet één maar duizend levens hebben geleefd!

BG 100 – I lived a hundred lives

Although I don’t get out much, I already lived more than a hundred lives this year.

How is that possible?
I read over a hundred books and in each of those stories I empathized with the main characters.

I visited almost the whole world together with tireless travelers, I relived early love together with teenagers, I endured setbacks together with people of all ages and backgrounds, I fought off attackers together with people who wouldn’t let it happen anymore, I fought against injustice together with people who refused to be suppressed any longer, my personality developed together with that of people who struggled through obstacles in their lives, my compassion grew together with that of people who went through a lot but learned to forgive, I felt a vibrant new energy together with people who pursued their passions, but also the ultimate emptiness together with people who reluctantly started every new day, I prepared for death together with people at the end of their lives, I mourned together with those left behind, I found solutions for complicated problems together with real go-getters and their friends, I programmed and hacked my way out of tricky situations together with computer nerds, I won matches together with champions, and lost them together with people who didn’t make it to the top, I barely survived together with people who were struggling, I committed murders together with hardened criminals, tracked down criminals together with disillusioned detectives, I solved the climate problems together with clever minds, I traveled through the last stretches of untouched nature together with nature lovers, and I experienced how much effort it takes to create something original – that pleasantly surprises, or provokes thought – together with other artists and writers.

By the time I die I will have lived not one but a thousand lives!

BG 98 – Boekentekeningen / Book Drawings

Two small black and white drawings of books.

Deze kleine tekeningen, die in de palm van mijn hand passen, maakte ik met een 0.5 mm fineliner.


I made these small drawings, that fit in the palm of my hand, with a 0.5 mm fineliner.

BG 97 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Ben je een snoeper? Drink je liever thee of koffie? Hoe lang kun je op één been staan? Ken je een goede mop? Schilder je? Muren of schilderijen? Heb je huisdieren? Ben je streng? Voor jezelf of voor anderen?

BG 97 – Random Questions

May I ask you something? Do you have a sweet tooth? Do you prefer to drink tea or coffee? How long can you stand on one leg? Do you know a good joke? Do you paint? Walls or paintings? Do you have pets? Are you strict? With yourself or with others?

BG 96 – Waar we naar zoeken

We vinden allemaal waar we naar zoeken.

Als we zoeken naar negativiteit, naar destructie, verval, verloedering, ruzie, naar doemscenario’s en naar verschillen tussen ons en de ander, dan vinden we die.

Maar als we zoeken naar liefde, naar opbouw, positiviteit, samenwerking, naar oplossingen voor moeilijke problemen en naar overeenkomsten tussen ons en de ander, dan vinden we DIE.

Of we gelukkig zijn in ons leven hangt grotendeels af van waar we naar zoeken, waar we onze aandacht op richten en waar we onze energie in steken.

BG 96 – What we are looking for

We all find what we are looking for.

If we look for negativity, for destruction, decay, degradation, quarrels, for doomsday scenarios and for differences between us and the other, we will find those.

But if we look for love, for construction, positivity, cooperation, for solutions to difficult problems and for similarities between us and the other, we will find THOSE.

Our happiness in life largely depends on what we look for, what we focus our attention on, and what we put our energy into.

BG 94 – We zijn allemaal schrijvers

Eigenlijk zijn we allemaal schrijvers. We gebruiken allemaal taal om dingen die we meegemaakt hebben op een zo interessant mogelijke manier aan anderen te vertellen. Zelfs als dat wat we meemaakten – juist als dat wat we meemaakten – op zich niet zo interessant leek. We maken er met onze zelfgekozen woorden en zinnen een interessant verhaal van, om indruk op onze luisteraars te maken.
Er schuilt een woordkunstenaar in ieder van ons.

BG 94 – We are all writers

As a matter of fact, we are all writers. We all use language to tell others about things we have experienced in the most interesting way possible. Even if what we experienced – especially if what we experienced – didn’t seem that interesting in itself. We turn it into an interesting story with our self-chosen words and sentences, to impress our listeners.
A word artist is hiding in each of us.

BG 93 – Ik vond / I found

Ik vond dit advies op mijn pakje papieren zakdoekjes: ‘Collect Beautiful Moments’.
Oeps…. dat is niet waar ik ze voor gebruik!

Picture of package of paper tissues, with an arrow pointing out this advice: collect beuatiful moments.


I found this advice on my package of paper tissues: ‘Collect Beautiful Moments’.
Oops… that’s not what I use them for!

BG 92 – Toeval

Onze 22-jarige dochter is geboren op een dag in april.
Ons 3-jarige buurmeisje aan de linkerkant is geboren op exact diezelfde datum.
En ons nieuwe babybuurjongetje aan de rechterkant ook!

BG 92 – Coincidence

Our 22 years old daughter was born on a day in April.
Our 3 years old girl next door on the left was born on the exact same date.
And our new baby boy next door on the right too!

BG 91 – Zinvol

Het was haar opgevallen dat de jongere vrouw in de hoek van de benauwde woonkamer telkens een beetje zat te schuifelen op de haar toegewezen strenge harde stoel, en dat ze gedurende de lange saaie gesprekken van de oudere dames om haar heen, die zich tussen het praten door koelte toewapperden, danwel wensten dat zij iets hadden meegenomen om zich koelte mee toe te kunnen wapperen, afwisselend de bandjes van haar bh onopvallend herschikte en op het scherm van de in haar handpalm verborgen telefoon hoopvol speurde naar binnengekomen berichtjes, onderwijl de schijn ophoudend van buitengewoon goed te luisteren en het al knikkend en glimlachend beleefd eens te zijn met wat het ook was dat de oudere vrouw die haar op dat moment vertrouwelijk toesprak – zucht – stellig beweerde.

BG 91 – Sentence

She had noticed that the younger woman in the corner of the cramped living room every now and then wriggled a little on the strict hard chair assigned to her, and that during the long dull conversations of the older ladies around her, who fanned themselves in between talking, or wished they had brought something to fan themselves with, she alternately rearranged the straps of her bra inconspicuously and searched hopefully for incoming messages on the screen of the telephone hidden in her palm, all the while keeping the pretense of listening exceptionally well and, nodding and smiling politely, agreeing with whatever it was that the elderly woman who was speaking to her confidentially at the time – sigh – was firmly asserting.

BG 88 – Je auto wassen voor je Instagram

Net buiten Rustig Belgisch Dorp, aan de Grote Baan (ja echt, zo heet hij), is een autowasstraat. Stel je daarbij niet zo’n volautomatische wasstraat voor, maar gewoon een lang dak met daaronder een rij halfopen, door schuttingen afgescheiden hokjes, waarin je zelf je auto wast. De Maakster had net haar auto afgespoten en reed hem naar buiten om het interieur schoon te maken met een stofzuiger.

In het hokje naast haar arriveerde een donkerblauwe BMW, model duur. Het voertuig zag eruit alsof het thuis binnen twee minuten met een stofdoekje schoongemaakt had kunnen worden. Er stapte een koppel twintigers (v/m) uit, die er niet bepaald typisch uitzagen als mensen die een auto gingen wassen. De Maakster, in een oude spijkerbroek en met waterbestendige oude schoenen aan haar voeten stak er nogal sjofel bij af.

De slanke, gespierde man droeg een wijde kaki-broek tot op de grond, waaronder …

Read More »BG 88 – Je auto wassen voor je Instagram

BG 88 – Washing your car for your Instagram

Just outside Quiet Belgian Village, on the Big Road (yes really, that’s what it’s called), is a car wash. Now don’t imagine a fully automatic car wash, but simply a long roof with a row of semi-open sheds beneath it, separated by fences, in which you wash your own car. The Maakster had just hosed down her car and drove it outside to clean the interior with a vacuum cleaner.

A dark blue BMW, model expensive, arrived in the shed next to her. The vehicle looked as if it could have been cleaned at home in less than two minutes with a dust cloth. A couple of twenty-somethings (f/m) got out, who didn’t exactly look like people who were about to wash a car. The Maakster, in an old pair of jeans and with water-resistant old shoes on her feet, looked rather shabby in comparison.

The slender, muscular man wore baggy khaki floor-length trousers, and beneath them …

Read More »BG 88 – Washing your car for your Instagram

BG 86 – Blackout Poem

Blackout Poem

She wore
water droplets
on
her eyebrows
and
she spoke of
interest in life
realized
at least
in the pur-
suance of
satisfaction

BG 85 – Toeval

Ieder jaar in de periode van begin september tot begin december vormen de leeftijden van mij, mijn broers en mijn geliefde een keurig rijtje.
Dit jaar:
58 – mijn lieve broer P
57 – ik, B
56 – broer A
55 – mijn fantastische echtgenoot M

PBAM!

BG 85 – Coincidence

Every year in the period from the beginning of September to the beginning of December, the ages of me, my brothers and my love form a neat row.
This year:
58 – my dear brother P
57 – me, B
56 – brother A
55 – my wonderful husband M

PBAM!

BG 84 – 100 Woorden Fictie

In de tent

Kamperen in het bos is nooit je favoriete bezigheid geweest, maar je moest mee, want anders kwamen ze een man tekort. Bij wijze van spreken. Je bent immers geen man. In een tent kun je niet doen alsof er muren zijn, en een rits is nooit een deur. Natuurlijk kun je niet echt je oren spitsen, maar je kunt wel heel hard proberen de voorzichtig ingehouden stappen te horen van de man die niet tussen de bomen door sluipt tot aan jullie tent. Je zet je schrap. En dan maar hopen dat hij niet op mannen valt.

BG 84 – 100 Words Fiction

In the tent

Camping in the woods has never been your favorite activity, but you had to come, otherwise they would be short of a man. So to speak. After all, you are not a man. In a tent you cannot pretend that there are walls, and a zipper is never a door. Of course you can’t actually prick up your ears, but you can try really hard to hear the carefully restrained steps of the man who doesn’t sneak through the trees towards your tent. You brace yourself. And then just hope he doesn’t have a preference for men.

BG 83 – Yarn Heart

Heart of colorful yarn scraps.


Foto/Ontwerp: kleurrijk hart, gemaakt van restjes katoenen garen.

Picture/Design: colorful heart, made from cotton yarn scraps.

* Tip: Shop