BG 41 – Random Questions

May I ask you something? What was the year 2020 like for you (the year with the Covid19 pandemic)? What was the worst moment for you? And what the best? What did you find less important in the past year? And what has become more important to you? Do you think you will do things differently in the future? If yes, what? What are your wishes for 2021? And what are your plans?

BG 40 – Happy 2021 – Verbatim / Woordelijk

Happy 2021, a Verbatim/Woordelijk, or an animated GIF/of een bewegende GIF


Happy 2021, Gelukkig 2021!

A ‘Verbatim’ = an animated text GIF on BeaG’s Blog.
Een ‘Woordelijk’ = een bewegende tekst GIF op BeaG’s Blog.

Find a card with my (our) New Year’s Wishes in BG 35.
Vind een kaart met mijn (onze) Nieuwjaarswensen in BG 35.

BG 39 – Keerpunt Traditie

Je zit aan het einde van het jaar vaak gezellig samen met de mensen die je dierbaar zijn (in dezelfde kamer, of via een online verbinding).
Maak je samenzijn dit jaar en de komende jaren speciaal door een nieuwe traditie te beginnen: de eindejaars Keerpunt Traditie.
Hoe werkt dat?
Tot drie keer toe neemt iedereen om de beurt het woord.
1. In de eerste ronde noem je die dingen die voor jou persoonlijk het minst leuk waren in het afgelopen jaar.
2. In de tweede ronde laat je het negatieve achter je en noem je die dingen die voor jou persoonlijk juist het leukst waren in het afgelopen jaar.
3. In de derde ronde noem je tot slot jouw wensen en plannen voor het komende jaar.
Natuurlijk hoef je niet alles te delen als je dat liever niet doet.
De Keerpunt Traditie is geen verplichting, maar een liefdevolle uitnodiging.

BG 39 – Turning Point Tradition

At the end of the year, you often sit together with the people that are dear to you (in the same room, or via an online connection).
Make your get-together this year and the coming years special by starting a new tradition: the end-of-year Turning Point Tradition.
How does that work?
Everyone takes three turns to speak.
1. In the first round, you share those things that were the most negative for you personally in the past year.
2. In the second round, you leave the negative behind and share those things that have been the most positive for you personally in the past year.
3. Finally, in the third round, you share your wishes and plans for the coming year.
Of course you don’t have to share everything if you prefer not to.
The Turning Point Tradition is not an obligation, but a loving invitation.

BG 38 – Santa Mouse

Santa Mouse - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - front view

Santa Mouse is een Gepensioneerde Computermuis die ik jaren geleden heb gemaakt.


Santa Mouse is a Retired Computer Mouse I made years ago.

Santa Mouse - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - full view

BG 37 – Online Winkelen

E-mail 1:
Internetwinkel hier. Bedankt dat je zojuist iets bij ons hebt besteld.
Mocht je last hebben van vergeetachtigheid: dit is wat je zojuist besteld hebt.

E-mail 2:
Bedankt voor je bestelling. Wij zullen die zo snel mogelijk leveren (ook al heb je gezegd dat je geen haast hebt en dat je, met het oog op het milieu, liever hebt dat we er wat langer over doen).
Mocht je last hebben van vergeetachtigheid: dit is wat je zojuist besteld hebt.

E-mail 3:

Read More »BG 37 – Online Winkelen

BG 37 – Online Shopping

E-mail 1:
Internet Shop here. Thank you for having placed an order with us a minute ago.
If you suffer from forgetfulness: this is what you just ordered.

E-mail 2:
Thank you for your order. We will deliver it as soon as possible (even though you have said that you are not in a hurry and that, from an environmental point of view, you would prefer us to take a little longer).
If you suffer from forgetfulness: this is what you just ordered.

E-mail 3:

Read More »BG 37 – Online Shopping

BG 36 – Wacht eens even

Ons leven is heel anders dan dat van onze voorouders.
Lang leve de vooruitgang!
Maar sinds de introductie van automatisering overdrijven we nogal.
We verwarren vooruitgang met alsmaar meer en sneller consumeren, en zijn daarbij de grenzen van onze fysieke en mentale gezondheid, de veerkracht van onze leefomgeving en de uitputtelijkheid van onze natuurlijke hulpbronnen uit het oog verloren.

We leven sneller dan ooit voorheen …

Read More »BG 36 – Wacht eens even

BG 36 – Wait a minute

Our life is very different from that of our ancestors.
Long live progress!
But since the introduction of automation, we have been exaggerating.
We confuse progress with consuming ever more and ever faster, and have lost sight of the limits of our physical and mental health, of the resilience of our environment and the exhaustion of our natural resources.

We are living faster than ever before …

Read More »BG 36 – Wait a minute

BG 35 – Onze wensen voor / Our wishes for 2021

Onze wensen voor 2021 / Our wishes for 2021 (kaart met omlijsting van kleurrijke restjes garen) (card with border of colorful yarn scraps)That we will be able to breathe relieved
again soon, without a mouth mask

and we no longer have to move in
circles around each other,

that we can work together again,
can live together, enjoy,

that you can see our smile again
and feel our arm around your shoulders.

Have a fantastic new year!


* Tip: Shop

BG 32 – Dutch Directness

‘Hi, how are you? Where are you from?’
‘Do you have a boyfriend? No? A girlfriend?’
‘How old are you?’
‘Where do you live? Oh yes, that’s nice. I’d love to live there too.’
‘So, how much rent do you pay?’
‘Are you here on holiday? How long will you stay?’
‘Why are you friends with him?’
‘You’re late.’
‘You look great! Better than when I met you last week.’
‘Have you put on weight?’ …

Read More »BG 32 – Dutch Directness

BG 31 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hou je van popmuziek? Speel je een muziekinstrument? Heb je kinderen? Zo niet, wil je kinderen? Kun je hoog springen? Ken je de stelling van Pythagoras? Gebruik je wel eens meer dan één vraagteken? Denk je dat dat iets toevoegt? Ben je een koukleum?

BG 31 – Random Questions

May I ask you something? Do you like pop music? Do you play a musical instrument? Do you have children? If not, do you want children? Can you jump high? Do you know the Pythagorean theorem? Do you ever use more than one question mark? Do you think that adds something? Are you a chilly person?

BG 30 – Hoody

Hoody - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - front view

Hoody Muis is een Gepensioneerde Computermuis die ik jaren geleden heb gemaakt.


Hoody Mouse is a Retired Computer Mouse I made years ago.


* Tip: Shop

Hoody - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - full view

BG 29 – Mona

Papa papa papa
papa papa!
Ja, zoeteke?
Ik ga vliegen papa papa.
Goed zo.

Ze zet af en springt omhoog
vliegt dan met een grote boog …

Read More »BG 29 – Mona

BG 29 – Mona

Daddy daddy daddy
daddy daddy!
Yes, sweetheart?
I’m going to fly daddy daddy.
Good.

She takes off and jumps high
with a big turn, look at her fly …

Read More »BG 29 – Mona

BG 28 – Zinvol

Soms wou ze dat ze vroeger andere beroepsopties had overwogen, zoals diepzee-onderzoeker of archeoloog of ijssculptuurmaker, al kon ze onder water nog geen minuut haar adem inhouden, moest ze niezen van stof en trok het bloed zich terug uit de topjes van haar vingers zodra ze een kuipje boter uit de koelkast pakte.

BG 28 – Sentence

Sometimes she wished she had considered other career options earlier, such as deep-sea explorer or archaeologist or ice sculptor, even though she could hold her breath for less than a minute underwater, she had to sneeze from dust and the blood would withdraw from her fingertips as soon as she took a tub of butter from the fridge.

BG 27 – Boeken

Ik ben gek op boeken.
Al zolang ik kan lezen hou ik van alle soorten boeken: fictie en non-fictie, romans, korte verhalen, poëzie, boeken in ieder genre, over elk mogelijk onderwerp.

De openbare bibliotheek in het dorpshuis was een van mijn favoriete plekken in mijn jeugd, met zijn holle stilte, verbroken door aarzelende pianotonen uit de erboven gevestigde muziekschool, en zijn typische stoffige boekengeur. …

Read More »BG 27 – Boeken

BG 27 – Books

I love books.
For as long as I can read, I have loved all kinds of books: fiction and non-fiction, novels, short stories, poetry, books in every genre, on every subject.

The public library in the town hall was one of my favorite places in my youth, with its hollow silence, disrupted by hesitant piano notes from the music school above it, and its typical dusty smell of books. …

Read More »BG 27 – Books

BG 26 – Herfst

Op hun sterfst

In het midden van de herfst
zijn de bladeren op hun sterfst

ze tonen met hun laatste kracht
oogverblindende kleurenpracht

voordat ze neerwaarts wervelen
wijl regen en wind ons vervelen.

BG 25 – Omgekeerde Emmerlijst

We willen allemaal graag dingen hebben die we nog niet hebben,
en dingen doen die we nog niet gedaan hebben.
Soms raken we ontevreden als we die wensen niet direct kunnen vervullen.
Stel je nu voor dat je in plaats daarvan gewoon tevreden bent.
Tevreden met dat wat je hebt, en tevreden met dat wat je gedaan hebt.
Misschien niet zomaar tevreden, maar zelfs trots en gelukkig.
Stel je voor: de Omgekeerde Emmerlijst.

Vergeet die ambitieuze Emmerlijst (Bucket List), …

Read More »BG 25 – Omgekeerde Emmerlijst

BG 25 – Upside-Down Bucket List

We all want to have things that we don’t have yet
and do things that we haven’t done yet.
Sometimes we become dissatisfied if we cannot fulfill those wishes immediately.
Now imagine that you are simply satisfied instead.
Satisfied with what you have and satisfied with what you have done.
Perhaps not just satisfied, but even proud and happy.
Imagine: the Upside-Down Bucket List.

Forget that ambitious Bucket List, …

Read More »BG 25 – Upside-Down Bucket List

BG 24 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hou je van vissen? Heb je wel eens gevist? Zou je liever aan zee of in de bergen wonen? Heb je op dit moment sokken aan? Heb je lang of kort haar? Heb je krullen? Vind je zwartwit foto’s mooier dan kleuren? Ben je kleurenblind? Heb je wel eens pannenkoeken gebakken?

BG 24 – Random Questions

May I ask you something? Do you like fish? Have you ever fished? Would you rather live by the sea or in the mountains? Are you currently wearing socks? Do you have long or short hair? Do you have curls? Do you like black and white photos better than colors? Are you color blind? Have you ever baked pancakes?

BG 23 – Redmond

Redmond - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - front view

Redmond Muis is een Gepensioneerde Computermuis die ik jaren geleden heb gemaakt.


Redmond Mouse is a Retired Computer Mouse I made years ago.


* Tip: Shop

Redmond - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - full view

BG 22 – De Hondendans

Haar dagelijkse wandeling door Rustig Belgisch Dorp voert De Maakster over de Noensewegel, een smal, geasfalteerd pad voor fietsers en wandelaars. Met aan de linkerkant, bewust aan het oog onttrokken door groen, een stille begraafplaats en een iets minder stille instelling voor geestelijk gehandicapten, en aan de rechterkant, achter een slootje met hier en daar een knotwilg, weilanden die in de zomer om de beurt begraasd worden door een groepje koeien.

Vooruitgegaan door luid gekef, komt deze morgen uit tegenovergestelde richting een knappe jonge vrouw, …

Read More »BG 22 – De Hondendans