BG 14 – Yes you can

People often say ‘I can’t draw’ or ‘I can’t write.’
But is that really true?

Unless you have a physical disability that prevents you from moving the tip of a pen or pencil over a piece of paper, or from using the keyboard or mouse of a computer, you can draw and write!

Maybe the standards you set for yourself …

Read More »BG 14 – Yes you can

BG 13 – Vlieghelm

Hand drawing of black house fly with red and white helmet.

Mijn man Marc verzamelt vlieghelmen.


My husband Marc collects flight helmets.
(Both ‘flight’ and ‘fly’ translate as ‘vlieg’ in Dutch.)

BG 12 – Balpen

We schrijven zwart. We schrijven ook allerlei andere kleuren, maar die zien er evenzogoed zwart uit.

’s Nachts lig ik in het donker te wachten op haar bureau. Dan is het stil en koud. Achter me staan de computer en printer ongebruikt te zwijgen. Ik herinner me het laatste woord dat we gisteravond schreven: bellen. De keuken is naast haar werkkamer en de tussendeur staat altijd open, omdat het hier anders overdag benauwd wordt. Daardoor kan ik de holle kunststof keukenklok de seconden horen aftikken, luider dan overdag. Een eenzame auto rubbert door de plassen over de kinderkopjes voor het huis. En zoals elke nacht lig ik geduldig te wachten.

Als de nieuwe dag begonnen is, …

Read More »BG 12 – Balpen

BG 12 – Ballpoint pen

We write black. We also write all kinds of other colors, but they look black just the same.

At night I wait in the dark on her desk. When it is quiet and cold. Behind me the computer and printer rest in silence. I remember the last word we wrote last night: call. The kitchen is next to her office and the connecting door is always open, so that it doesn’t get stuffy here during the daytime. As a result, I can hear the hollow plastic kitchen clock ticking away the seconds, louder than during the day. A lonely car rubbers through the puddles on the cobblestones in front of the house. And like every night I lie here waiting patiently.

When the new day has started, …

Read More »BG 12 – Ballpoint pen

BG 10 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hoe oud ben je? Hoe oud zou je liever zijn? Woon je in een groot huis of een klein huis? Eet je graag brood? Doe je daar dan liever hagelslag of kaas op? En eerst boter? Lees je graag? Bezit je meer of minder dan honderd boeken? Heb je wel eens een autowiel verwisseld?

BG 10 – Random Questions

May I ask you something? How old are you? How old would you rather be? Do you live in a big house or a small house? Do you like to eat bread? Would you rather put chocolate sprinkles or cheese on it? And butter first? Do you like to read? Do you own more or less than a hundred books? Have you ever changed a car wheel?

BG 8 – De Rotonde

Van de vier stoelen die er gewoonlijk rond de keukentafel stonden, miste er vanmorgen een. Dat was vreemd. Terwijl ze samen met haar broer rondkeek op zoek naar de stoel, vond ze op de keukentafel een briefje van hun moeder. Dat was nog vreemder. Moeder had geschreven dat ze de hele dag weg zou zijn en pas laat thuis zou komen, dat ze niet ongerust moesten zijn.

Op sociale media verscheen een filmpje dat in het prille licht van de opkomende zon gemaakt was met behulp van een drone. Een merkwaardige cirkel van lege stoelen stond opgesteld rond de grote rotonde net buiten de hoofdstad. …

Read More »BG 8 – De Rotonde

BG 8 – The Roundabout

Of the four chairs that usually stood around the kitchen table, one was missing this morning. That was strange. While looking around for the chair with her brother, she found a note from their mother on the kitchen table. That was even stranger. Mother had written that she would be out all day and not be home until late, that they should not be worried.

On social media a video appeared that was made in the early light of the rising sun using a drone. A curious circle of empty chairs was lined up around the large roundabout just outside the capital. …

Read More »BG 8 – The Roundabout

BG 6 – Twee eksters

Er zitten vaak twee eksters in onze tuin. Ik denk tenminste dat het eksters zijn, ik heb niet veel verstand van vogelsoorten. We hebben ook twee katten, dat komt goed uit, één voor elke ekster. Al vanaf dat de katten klein waren, vier jaar geleden, komen de eksters hen regelmatig treiteren. Ze wachten op de rand van het garagedak tot ze een ideale kans zien om laag over de koppen van de katten heen te scheren om ze flink te doen schrikken. Het werkt elke keer. Zeker bij onze kater Leo, die niet erg heldhaftig is. Zijn zusje Daisy ondergaat het meer stoïcijns. Of het steeds dezelfde twee eksters zijn valt nog te bezien. Ken jij eksters uit elkaar? Ik ook niet. Misschien dat ze de traditie steeds aan een nieuw stel doorgeven. Hoe dan ook, al vier jaar lang laten een paar eksters onze katten steeds opnieuw schrikken en Leo trapt er nog elke keer in.

BG 6 – Two magpies

Two magpies often visit our garden. At least I think they are magpies, I don’t know much about bird species. We also have two cats, which is convenient, one for each magpie. Since the cats were small, four years ago, the magpies have been harassing them regularly. They wait on the edge of the garage roof until they see an ideal opportunity to fly low over the heads of the cats to scare them. It works every single time. Especially with our tomcat Leo, who is not very heroic. His sister Daisy is more stoic. Whether they are always the same two magpies remains to be seen. Do you know magpies apart? Me neither. Maybe they keep passing the tradition on to a new couple. Anyway, for four years some magpies have been scaring our cats over and over again and Leo still falls for it every single time.

BG 5 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Hou je van honden of van katten? Heb je vannacht goed geslapen? Heb je wel eens een fietsband geplakt? Zegt dat iets over hoe oud je bent? Als je een muntstuk op straat ziet liggen, raap je die dan op? Zou je je schamen als iemand dat zag? Waarom of waarom niet? Heb je meer dan één voornaam? Uit hoeveel letters bestaat je achternaam?

BG 5 – Random Questions

May I ask you something? Do you like dogs or cats? Did you sleep well last night? Have you ever repaired a bicycle tire? Does that give away your age? When you see a coin on the street, do you pick it up? Would you be ashamed if someone saw that? Why or why not? Do you have more than one first name? How many letters does your surname consist of?

BG 2 – Vingers

Mijn handen zijn me dierbaar.
Ik gebruik ze hele dagen door, voor van alles en nog wat. Bij voorkeur voor creatieve projecten, voor het strelen van mijn lief, of voor het vasthouden van een boek dat ik lees.
Mijn vingers zijn slank en bleek en moeten regelmatig met handcrème ingesmeerd worden, tegen uitdroging. Ik hou mijn nagels netjes en de uitstekende randjes mooi wit, en ik probeer niet te vaak te peuteren aan de losse velletjes rondom.
Al mijn tien vingers zijn nog intact. Dat kan niet iedereen van mijn leeftijd zeggen. Iets om trots op te zijn dus. Het leven heeft er wel wat littekens op achtergelaten, maar dat geeft ze karakter.
Ik word er wel eens van beschuldigd piano-vingers te hebben, maar ik speel geen piano.
Zelf omschrijf ik ze liever als gitaar-vingers. Ik speel ook geen gitaar.

BG 2 – Fingers

My hands are precious to me.
I use them all day long, for anything and everything. Preferably for creative projects, for caressing my love, or for holding a book I read.
My fingers are slender and pale and have to be rubbed with hand cream regularly to prevent dehydration. I keep my nails neat and the protruding edges nice and white, and I try not to fiddle with the loose pieces of skin around them too often.
All of my ten fingers are still intact. Not everyone my age can say that. So that’s something to be proud of. Life has left some scars on them, but that gives them character.
I have been accused of having piano fingers, but I don’t play the piano.
I prefer to describe them as guitar fingers. I don’t play the guitar either.

BG 1 – Zie hier mijn blog

Is het leven leuk? Natuurlijk! Dat beslis je zelf.
Jij beslist waarnaar je kijkt en luistert, jij beslist waar je je aandacht op richt.
Heb ik alle antwoorden? Welnee – ik rommel ook maar wat aan.
Maar dit weet ik wel: wie zich uitleeft in creativiteit heeft geen ruimte voor doemdenkerij.
Zie hier mijn blog.

BG 1 – Behold my blog

Is life fun? Of course it is! You decide that yourself.
You decide what you watch and listen to, you decide what you focus your attention on.
Do I have all the answers? Of course not – I too just mess around.
But I do know this: those who indulge in creativity have no room for negative thinking.
Behold my blog.