BG 210 – Sentence

You start your car and leave your driveway, which leads to the cobblestone street where you live, lined with oak trees on both sides, and which in turn leads to another street through a T-junction, with a view of an ancient castle through the trees, and if you turn right and follow this other road, which has more cars on it, ignore all its side roads until you reach the traffic light intersection, and as soon as you have a green light, you turn right and follow this larger and busier road until, at another set of traffic lights, you can take the exit onto the highway, on which you can, if you wish and much more quickly now, drive between masses of vehicles of all sizes to the big city, or, if you want to, you can go in the other direction, towards the distant coast; and in the meantime you ignore all those other roads along the way: the side roads, the service roads, the roads that intersect with yours, and all those narrower back roads, sometimes paved, sometimes covered in gravel and sometimes only in mud, and the cycle paths; so, all those many roads, which always seem to emphasize that we would all rather be elsewhere.

BG 209 – Word wakker

Sta er eens bij stil
wat belangrijk is voor jou
wat zin geeft aan je leven.

Aandacht en likes
op sociale media of
toch liever écht contact,
vriendschap, verwondering.

Naar hartelust steeds meer
consumeren of liever
tevreden zijn met wat je hebt
en beter zorgen voor je omgeving
voordat het te laat is.

Wat heb jij vandaag gedaan
om de wereld een
beetje mooier te maken?
WORD WAKKER in
twintigvierentwintig!

BG 209 – Wake up

Take a moment to consider
what is important to you
what gives meaning to your life.

Attention and likes
on social media
or rather real contact,
friendship, wonder.

Indulge in more and more
consumption or rather
be content with what you have
and take better care of your environment
before it’s too late.

What have you done today
to make the world
a little more beautiful?
WAKE UP in
twenty twenty-four!

BG 208- Gelukkig 2024 / Happy 2024

Happy New Year card, text made up of loose keyboard keys, on a colorful background.


Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar!
Voor de tekst op deze kaart heb ik echte computertoetsen gescand.
Zo heb ik een bijzonder font gecreëerd dat ik telkens opnieuw kan gebruiken.
(Zie ook BG 196)

My best wishes for the new year!
For the text on this card I scanned real computer keys.
That way I created a special font that I can use again and again.
(Also see BG 196)

BG 207 – Kater (Limerick)

Er was eens een dappere kater
die niet echt heel gek was op water
hij sprong op dun ijs
en met veel gekrijs
sloeg hij toen een kletsnatte flater

BG 207 – Tomcat (Limerick)

There once was a brave little tomcat
who only liked water to lóók at
he jumped on thin ice
and to his surprise
squealed soaking wet just like a muskrat

BG 206 – 100 Woorden Fictie

Immers al niet gevonden

Ze was compleet vergeten waarnaar ze zocht. Ze zocht al dagenlang, maar waarnaar ook alweer? En maakte dat eigenlijk wat uit, dat ze het niet vond? Ze zocht nog wat verder, liep langzaam kamers in en uit, trok aarzelend lades gedeeltelijk open, rommelde wat tussen de kleren in haar kledingkast. Keek in haar notitieboekje, bij de dingen die ze onthouden moest. Daar stond het ook niet tussen. Bladerde door de kranten en tijdschriften en rommelde zelfs in de bestekla. En bedacht toen ineens dat ze mocht stoppen met zoeken. Ze had het immers al niet gevonden!

BG 206 – 100 Words Fiction

Hadn’t found it already

She had completely forgotten what she was looking for. She had been searching for days, but for what again? And did it really matter, that she couldn’t find it? She searched some more, she slowly walked in and out of rooms, hesitantly opened drawers, rummaged through some clothes in her wardrobe. Looked in her notebook, at the things she needed to remember. It wasn’t there either. She flipped through the newspapers and magazines and even rummaged through the cutlery drawer. And then suddenly realized that she could stop looking. After all, she hadn’t found it already!

BG 205 – Het zebrapad

Deze keer was De Maakster niet bezig aan haar dagelijkse wandeling door Rustig Belgisch Dorp, maar reed ze in haar auto door het centrum van een naburig dorp.
Schuin voor haar reed, op de daarvoor bedoelde baan, een vrouw op een fiets, met aan haar andere kant een kleutertje op een schattig klein fietsje. Terwijl De Maakster een zebrapad naderde, sloeg De Fietster pardoes linksaf dat zebrapad op, zonder eerst te stoppen en zonder om zich heen te kijken.

Gelukkig lette De Maakster goed op en kon ze vlak voor het zebrapad remmen, op ruime afstand van De Fietster. Die was enorm geschrokken, sprong van haar zadel en zette haar voeten aan weerszijden van haar fiets op de grond. Tegelijkertijd greep ze haar kindje bij de schouder om het te doen stoppen. Het jongetje, met een fietshelmpje op, schrok daar natuurlijk van, zette moeizaam een voetje op de grond en wankelde even, schuin op zijn zadel, voordat het zijn evenwicht hervond.

De Fietster keek De Maakster woedend aan en begon heel hard tegen haar te razen en te tieren. Wijzend over de lengte van het zebrapad riep ze ‘Dit is hier goddomme een zebrapad!’ …

Read More »BG 205 – Het zebrapad

BG 205 – The zebra crossing

This time, The Maakster was not on her daily walk through Quiet Belgian Village, but was driving her car through the center of a neighboring village.
Diagonally in front of her, a woman rode a bicycle on the designated lane, with a toddler on a cute little bike on her other side. As The Maakster approached a zebra crossing, The Cyclist suddenly turned left onto that crossing, without stopping first and without looking around.

Fortunately, The Maakster was paying attention and managed to brake just before the zebra crossing, at a good distance from The Cyclist. Who was extremely shocked, jumped off her saddle, and positioned her feet on the ground on either side of her bike. At the same time, she grabbed her child by the shoulder to make it stop. The little boy, wearing a helmet, naturally got startled, put one little foot on the ground with difficulty and staggered for a moment, diagonally on his saddle, before regaining his balance.

The Cyclist looked furiously at The Maakster and began to rage and yell at her. Pointing along the length of the zebra crossing, she shouted ‘This is a goddamn zebra crossing!’ …

Read More »BG 205 – The zebra crossing

BG 204 – Ik vond / I found

Ik vond deze vreemde familie van planten op mijn dagelijkse wandelingen.

Pictures of odd plants.


I found this strange family of plants on my daily walks.

BG 203 – Aankondiging voetbalwedstrijd

Team 1, in de blauw met witte shirts, bestaat uit de spelers Deca, Hecto, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta, Yotta, Ronna, en coach Quetta.

Team 2, in de rode shirts, stelt de volgende spelers op: Deci, Centi, Milli, Micro, Nano, Pico, Femto, Atto, Zepto, Yocto, Ronto, en coach Quecto.

Helaas is het tweede team al bij voorbaat kansloos…

BG 203 – Soccer match announcement

Team 1, in the blue and white shirts, consists of the players Deca, Hecto, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta, Yotta, Ronna, and coach Quetta.

Team 2, in the red shirts, fields the following players: Deci, Centi, Milli, Micro, Nano, Pico, Femto, Atto, Zepto, Yocto, Ronto, and coach Quecto.

Unfortunately, the second team has no chance from the outset…

BG 202 – Tonnen

Hoe zit dat ook alweer met die ton?
Wat is het? Wat meet het ook alweer? En hoeveel meet het ook alweer?
Laten we het op een rijtje zetten…

Als we het over gewicht hebben, is een Nederlandse ton (een metrische ton) gelijk aan duizend kilogram (vaak afgekort tot kilo of kg).
Dus: 1 ton = 1.000 kg.
Dat klinkt simpel, maar is internationaal gezien toch wat ingewikkelder.

De gewichtseenheid ‘ton’ kan namelijk in het Engels verschillende betekenissen hebben (lbs = pounds):
1 ton = 1 ‘short ton’, US = 2,000 lbs = 907,18 kg
1 ton = 1 ‘long ton’, UK = 2,240 lbs = 1.016 kg
1 tonne = 1 ‘metric ton’ = 2,204.62 lbs = 1.000 kg

Hoe zit dat dan, met die short en long ton? …

Read More »BG 202 – Tonnen

BG 202 – Tons

What about that ton again?
What is it? What does it measure again? And how much does it measure again?
Let’s get it straight…

When talking about weight, a Dutch ton (metric ton) is equal to one thousand kilograms (often abbreviated as kilo or kg).
So: 1 ton = 1.000 kg.
That sounds simple, but from an international perspective it is somewhat more complicated.

The weight unit ‘ton’ can have different meanings in English (lbs = pounds):
1 ton = 1 ‘short ton’, US = 2,000 lbs = 907,18 kg
1 ton = 1 ‘long ton’, UK = 2,240 lbs = 1.016 kg
1 tonne = 1 ‘metric ton’ = 2,204.62 lbs = 1.000 kg

So what about that short and long ton? …

Read More »BG 202 – Tons

BG 201 – Haiku (NL)

herfstige stormwind
raast langs het huis door de tuin
luid breekt een tak af

BG 201 – Haiku (EN)

autumnal storm wind
rages past house and garden
a branch loudly breaks

BG 199 – Voltooid verleden tijd

– Hé hallo! Dat is lang geleden, zeg!
Ze heeft hem herkend. Hij komt naar haar tafel toe.
Hij heeft nog steeds dat dwaze kapsel en hij draagt zelfs nog precies dezelfde jas.
Er zijn nog andere tafels vrij. Ze was hier liever alleen blijven zitten.
Maar hij heeft de rugleuning van de stoel tegenover haar al beet.
– Dus, ik zei – je hoorde me waarschijnlijk niet – dat is lang geleden!
Zijn gezicht straalt van blijdschap.
– Ja.
Antwoordt ze. Dat kan zowel op dat lang geleden slaan als op dat ze hem wel degelijk gehoord heeft.
Met veel poeha trekt hij zijn jas uit, hangt die over de leuning van zijn stoel en gaat er puffend op zitten.
– Hè hè, ik zit.
Ja, dat is iedereen wel opgevallen. Hij schuift zijn stoel lawaaierig wat dichter naar het ronde tafelblad en legt zijn onderarmen en ellebogen erop.
– Goh, dat ik jou hier tegenkom!
Net iets te luid, zoals vroeger. Niet alleen voor haar bedoeld, maar …

Read More »BG 199 – Voltooid verleden tijd

BG 199 – Past perfect tense

– Hey there! Long time no see!
She recognized him. He approaches her table.
He still has that silly haircut and he’s even wearing the exact same jacket.
There are other tables available. She’d rather have stayed seated here alone.
But he’s already grabbed the backrest of the chair opposite her.
– So, I said – you probably didn’t hear me – it’s been a long time!
His face beams with joy.
– Yes.
She answers. That could either refer to that long time or to the fact that she actually heard him.
He dramatically takes off his jacket, hangs it over the chair’s backrest, and sits down, huffing.
– Phew, I’m sitting.
Yes, everyone noticed that. He noisily slides his chair closer to the round tabletop and rests his forearms and elbows on it.
– Gosh, that I run into you here!
Just a little too loud, like in the old days. Not only meant for her, but …

Read More »BG 199 – Past perfect tense

BG 198 – Vanaf zijn

Zij zei, gisteren, zei zij ja…, dat hij, dat hem, dat ie, nou ja, hem z’n hemd had gehad gedaan, gisteren, of eergisteren, daar wil ik vanaf zijn.

En dat ze opzij, voorbij, bijlangs, bij hem z’n hemd was geweest of geworden.
Of in ieder geval bewust, bij bewustzijn en welzijn, zijwaarts bijlangs bij de straat staat, en verstaat, terwijl ze stil staat, stond, op de grond, langs de straat, en slaat, of nee, gaat, vergaat, maar zonder haat, of… te laat, daar wil ik vanaf zijn.

Ze wou en wil, zou kil, weerloos wachten, wezenloos smachten, en weer… daar, maar alsmaar daar, aldaar, gevoeld als gevaar, maar, bedoeld als bedaarde, zachte aarde, van waarde, waar ze niet ontaarde, en ze baarde, lang geleden, lang verleden, gegleden, leden, tevreden, of… niet, daar wil ik vanaf zijn.

Vandaag de dag en vannacht de nacht, wacht dit jaar, haar jaar, want en maar…, gooit ze om, duwt ze om, valt ze om soms, dom, maar bromt ze weerom, badom, badoem! Vol vuur, vol figuur, of dat gestuur of getuur, maar daar wil ik vanaf zijn.

Ze is niet meer nukkig, ook niet krukkig of plukkig, misschien zelfs gelukkig.
Maar daar wil ik vanaf zijn.

BG 197 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Vind je dat ijsberen tegen uitsterven beschermd moeten worden? Wat doe jij voor een beter milieu? Vind je dat je eigenlijk meer zou moeten doen? Heb je borsthaar? Knip je elke week je nagels? Eet je liever een appel of een sinaasappel? Ben jij graag altijd bereikbaar? Zou je naar een hele fijne plek op vakantie willen gaan ook als er geen internetbereik was? Wie is jouw held?

BG 197 – Random Questions

May I ask you something? Do you think polar bears should be protected from extinction? What do you do for a better environment? Do you think you should do more? Do you have chest hair? Do you cut your nails every week? Would you rather eat an apple or an orange? Do you like to be always available? Would you like to go on holiday to a wonderful place even if there was no internet coverage? Who is your hero?

BG 195 – Terse Thunderstorms (Tautogram)

translate those tranquil testimonies
that together tempt the tendency
to tackle the testy temperaments
tick thump throb tumult trash them

technical throwaway tectonics
together tantalizing temptations
theatrically tarnishing themselves
than transgress transfuse taint

two three ten twenty terminating
their theorem too terrifying tough
then those terms to their taciturnity
tattered tails to take themselves

their typeface thoroughly thick
their thunderstorms typically terse

BG 194 – Schaapjes tellen

Hoe kun je in hemelsnaam in slaap vallen terwijl je schaapjes telt?
Als je niet oplet, raak je de tel kwijt en moet je weer van voren af aan beginnen!
En omdat je die verdomde beesten verzint en ze dus niet hoeft te voederen, zijn ze oneindig in aantal. Bèèh! Bèèh! Bèèh!
Zo val je toch nooit in slaap? Argh!

BG 194 – Counting sheep

How on earth can you fall asleep while counting sheep?
If you don’t pay attention, you’ll lose count and have to start all over again!
And because you make those damn beasts up and don’t have to feed them, they are infinite in number. Baa! Baa! Baa!
That way you’ll never fall asleep, right? Argh!

BG 193 – Bru Taal

Bru Taal en haar broers Rekenenen en War zitten op de lagere school.
Ze worden thuis streng opgevoed en hebben geleerd dat ze niet alleen geen grote mond tegen volwassenen mogen opzetten, maar eigenlijk helemaal niet met ze mogen praten. In plaats daarvan moeten ze ergens rustig gaan spelen en de volwassenen niet lastigvallen.
Maar Bru begrijpt niet wat er zo ‘lastig’ is aan een onschuldig gesprekje en waarom ze geen deel mag uitmaken van dezelfde wereld als de volwassenen. Het is toch de bedoeling dat ze er ooit zelf een wordt?

Bru neemt aan dat de leraren op school een uitzondering vormen op de regel. Ze zal toch moeten antwoorden als die haar een vraag stellen. Oh ja, wacht, dat is ook zo, ze mag wel – moet zelfs – antwoorden als een volwassene haar een vraag stelt! Maar ze moet wel goed oppassen wat ze zegt, want niet alles wat er bij haar thuis gebeurt of gezegd wordt is bestemd voor andermans oren.

Voor haar leeftijd voelt ze vrij goed aan wanneer ze een antwoord wel of niet hardop mag uitspreken. Desondanks vindt ze het moeilijk …

Read More »BG 193 – Bru Taal

BG 193 – Auda Cious

Auda Cious and her brothers Cons and Injudi are attending primary school.
They are being raised strictly at home and have learned that they not only should not put up a big mouth against adults, but they shouldn’t talk to them at all. Instead, they’re supposed to go play quietly somewhere and not bother the adults.
But Auda doesn’t understand what’s so ‘bothersome’ about a harmless conversation and why she can’t be a part of the same world as the adults. After all, she’s supposed to become one herself someday, right?

Auda assumes that the teachers at school are an exception to this rule. She’ll have to answer if they ask her a question. Oh wait, but that’s right, she can – actually, she must – answer if an adult asks her a question! But she has to be careful with what she says because not everything that happens or is said at her home is meant for other people’s ears.

For her age, she has a pretty good sense of when she can or cannot speak an answer aloud. Nevertheless, she finds it difficult …

Read More »BG 193 – Auda Cious