BG 73 – Nog steeds

Dit is de dialoog die ik schreef voor het Belgische openlucht theaterproject ‘Het Bankje 2021’.
Beluister hier de door stemacteurs gespeelde uitvoering.

– Mooi weer vandaag, hè?
– (zwijgt)
– Ik zei, mooi weer vandaag.
– Ja. Dat heb ik gehoord.
– En?
– En, wat?
– Of het mooi weer is vandaag?
– Ik hoorde net van wel.
– En bent u het daarmee eens?
– Nee, dat niet.
– Waarom?
– Waarom wat?
– Waarom bent u het er niet mee eens?
– Waarmee?
– Dat het mooi weer is vandaag.
– Ik vind het te koud.
– Maar het is toch niet zo koud vandaag?
– Jawel.
– Gisteren was het kouder.
– Een beetje, ja.
– Vandaag is het mooi weer.
– Vind ik niet.
– Waarom?
– Het is me te koud.
– Het is te kóud, zegt u?

Read More »BG 73 – Nog steeds

BG 73 – Still

This is the dialogue I wrote for the Belgian outdoor theater project ‘Het Bankje 2021‘.
Listen to the performance by voice actors here (in Dutch).

– Nice weather today, right?
– (silent)
– I said nice weather today.
– Yes. I heard that.
– And?
– And what?
– Is it nice weather today?
– I just heard so.
– And do you agree?
– No, I don’t agree.
– Why?
– Why what?
– Why don’t you agree?
– Agree with what?
– That the weather is nice today.
– I think it’s cold.
– But it surely isn’t that cold today?
– Yes it is.
– Yesterday was colder.
– A little, yes.
– Today the weather is nice.
– I don’t think so.
– Why?
– It’s too cold for me.
– It’s too cold, you say?

Read More »BG 73 – Still

BG 72 – Stiftgedicht

Stiftgedicht

van jezelf
ontstaat er frustratie
waarom weet
je niet
jouw afreageren
voel je
op honderden manieren


Een Stiftgedicht wordt gemaakt uit een bestaand stuk tekst (in dit geval een pagina uit een beschadigd oud boek), door woorden voor het gedicht te kiezen en alle andere woorden zwart te maken met een stift.
Het gedicht heeft niets te maken met de originele tekst.
De dichter is beperkt door de woorden die zij toevallig in de tekst vindt.

BG 71 – Blackout Poem

Blackout Poem

The noise of
better places to go
her staying out all night
calm down
no reason to
be reasonable


A Blackout Poem is made from an existing piece of text (in this case a page from a damaged old book), by picking words for the poem and blacking out all other words with a marker.
The poem has no relation with the original text.
The poet is limited by the words she happens to find in the text.

BG 70 – 100 Woorden Fictie

Ook al is dat niet zo

Je hebt gezegd dat je – ja hoor – graag een keer in een tentje in de tuin kampeert. Dat je dat leuk vindt, zo bijna onder de blote hemel, met je bijna blote lijf, als het zo warm is als nu. Je hebt gezegd dat je er – ja natuurlijk – mee door wilt gaan, ook al heeft je vriendin afgezegd. Je hebt gezegd dat je geen problemen hebt met kriebelende en zoemende beestjes en dat je prima slapen kunt op zo’n dun matrasje op de oneffen ondergrond.
En dat je’s nachts gelukkig nooit hoeft te plassen.

BG 70 – 100 Words Fiction

Even though that isn’t true

You have said that – oh yes – you would like to camp in a tent in the garden. That you like that, almost under the open sky, with your almost naked body, when it is as warm as it is now. You have said that you – yes of course – want to continue, even though your girlfriend has canceled. You have said that you have no problems with itchy and buzzing bugs and that you can sleep well on such a thin mattress on the uneven ground.
And that you fortunately never have to pee at night.

BG 69 – Overleg

Beng! De deur klapte onbedoeld hard achter hen dicht toen hij hem losliet. Vanuit de harde wind was ze onder zijn arm door bukkend naar binnen gestapt en voor ze ook maar de kans kreeg het zelf te doen, hielp hij haar uit haar jas en hing die samen met de zijne aan de kapstok. Met een beschermende hand tegen haar onderrug – zijn hand voelde verrassend warm aan door de dunne stof van haar T-shirt – voerde hij haar naar binnen. Ze besloot om de deur voor hém open te houden straks als ze vertrokken.

Een vriendelijke medewerker begeleidde hen naar een tafeltje voor twee in een rustige hoek achter in de bistro, waar ze een goed overzicht hadden, maar ook de nodige privacy. Ze waren net op tijd binnen: inmiddels kletterde er regen tegen het dichtsbijzijnde raam. Zij schoot in de lach toen ze tegelijk met beide handen door hun verwaaide haar streken.

Als vanzelfsprekend…

Read More »BG 69 – Overleg

BG 69 – Meeting

Bang! The door unintentionally slammed shut behind them as he released it. From out of the strong wind she had stooped in, under his arm, and before she even had a chance to do it herself, he helped her out of her coat and hung it on the coat rack together with his. With a protective hand against her lower back – his hand felt surprisingly warm through the thin fabric of her T-shirt – he led her inside. She decided that later when they left, she would hold the door open for hím.

A friendly employee guided them to a table for two in a quiet corner at the back of the bistro, where they had a good overview, but also some privacy. They arrived just in time: by now rain was clattering against the nearest window. She laughed when both of them ran their hands through their windswept hair at the same time.

As a matter of course,

Read More »BG 69 – Meeting

BG 68 – Jasmine

Jasmine - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - front view

Jasmine Muis is een Gepensioneerde Computermuis die ik tien jaar geleden heb gemaakt.


Jasmine Mouse is a Retired Computer Mouse I made ten years ago.

Jasmine - Gepensioneerde Computermuis, Retired Computer Mouse - full view

BG 67 – Ik vond / I found

Ik vond vanmorgen mijn leeftijd op straat.
Onmiskenbaar grijs, een beetje versleten, maar onverwoestbaar!

A close-up of he number 57 imprinted in the concrete of a street.


I found my age on the street this morning.
Unmistakably grey, a bit worn, but indestructible!

BG 66 – Bijzonder Compliment

Bijzonder compliment van haar gyneacologe:
‘Je borsten zijn in uitstekende conditie …
… voor je leeftijd.’

BG 66 – Special Compliment

Special compliment from her gynecologist:
‘Your breasts are in excellent condition …
… for your age.’

BG 65 – Zinvol

Maakt ze zich groter en breder dan ze eigenlijk is, stapt ze zó dicht op de belediger af dat hij vergeet wat persoonlijke ruimte ook alweer betekent, pakt ze eindelijk het glas bier aan dat ze tot dan toe keer op keer geweigerd had, trekt het halfopenstaande witte overhemd van de jongeman onder zijn zwartleren jasje naar voren, en giet sierlijk de inhoud over zijn vrijwel onbehaarde borst, met een allervriendelijkste glimlach gevolgd door een stellig ‘ik zei NEE’.

BG 65 – Sentence

Makes herself bigger and wider than she actually is, steps so close to the offender that he forgets what personal space means again, finally accepts the glass of beer that she had refused time after time until then, pulls the young man’s half open white shirt under his black leather jacket forward, and pours the contents gracefully over his almost hairless chest, with a most friendly smile followed by a definite ‘I said NO.’

BG 64 – Yarn Circle

Circle of colorful yarn scraps.


Foto/Ontwerp: kleurrijke cirkel, gemaakt van restjes katoenen garen.

Picture/Design: colorful circle, made from cotton yarn scraps.

* Tip: Shop

BG 63 – 100 Woorden Fictie

Ze waren zogenaamd smokkelaars

Dat ze smokkelaars waren, had ze gezegd, dat dat ‘oeh’ spannend was! Dat ze moesten uitkijken voor de douane. Hij wist niet wie dat was, de douane. Gelukkig had ze gezegd dat ze terug zou komen, later, om hem te halen. Hij had haar geloofd. Dat ze zijn jas had moeten meenemen natuurlijk, als bewijs. Het was koud. Dat hij de weg kon vinden door te kijken aan welke kant van de boomstammen het mos groeide. Maar het was donker. Ze zou terugkomen, om hem te halen. Hij wist niet zeker of hij haar nog geloofde.

BG 63 – 100 Words Fiction

They pretended to be smugglers

That they were smugglers, she had said, that that was ‘ooh’ exciting! That they had to watch out for customs. He didn’t know who that was, customs. Luckily, she had said that she would come back later to get him. He had believed her. That she had had to take his coat of course, as proof. It was cold. That he could find the way by looking at which side of the tree trunks the moss grew. But it was dark. She would come back to get him. He wasn’t sure he still believed her.

BG 62 – De Boze Echtgenote

Op haar dagelijkse wandelingen door Rustig Belgisch Dorp ontmoet De Maakster natuurlijk ook andere bewoners te voet. Die wenst ze ‘goedemorgen!’ of ‘een fijne dag!’, omdat de wereld daar een beetje mooier van wordt. Sommige bewoners groeten vriendelijk terug, maar anderen doen alsof ze niets gehoord hebben, of wenden snel hun hoofd af. Daar laat De Maakster zich niet door weerhouden.

Rustig Belgisch Dorp is een beetje een gesloten dorp en veel van zijn bewoners zijn gewend alleen om te gaan met mensen die ze al vanaf hun geboorte kennen. Ze voelen zich ongemakkelijk bij nieuwelingen, zelfs al wonen die er al geruime tijd. Oudere mensen reageren soms verward: ‘Maar… eh… ik kén u toch niet?’,

Read More »BG 62 – De Boze Echtgenote

BG 62 – The Angry Wife

On her daily walks through Quiet Belgian Village, The Maakster of course also meets other residents on foot. She wishes them a ‘good morning!’ or ‘have a nice day!’, because that makes the world a little prettier. Some of the residents greet back friendly, but others pretend not to have heard her, or quickly turn their head away. That doesn’t stop The Maakster.

Quiet Belgian Village is a bit of a closed village and many of its residents are used to only associate with people they have known from birth. They feel uncomfortable with newcomers, even the ones that have already lived there for quite some time. Older people sometimes react confused: ‘But … er … I don’t knów you?’,

Read More »BG 62 – The Angry Wife

Earth Day

How to save our planet – by David Attenborough.
The most important message of our time!

Hoe we onze planeet kunnen redden.
De belangrijkste boodschap van onze tijd!

BG 61 – Yarn Square

Square of colorful yarn scraps.


Foto/Ontwerp: kleurrijk vierkant, gemaakt van restjes katoenen garen.

Picture/Design: colorful square, made from cotton yarn scraps.

* Tip: Shop

BG 60 – Haiku

bij het ontwaken
diepe sporen van dromen
in de rechterwang

BG 59 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Wat is je favoriete smaak ijs? Slaap je op één hoofdkussen of op meerdere? Installeer je zelf je software, of laat je dat door iemand anders doen? Wat krijg je liever: een bos bloemen of een fles wijn? Hoeveel is één plus één? Altijd? Hoeveel hamers bezit je? Draag je liever goud of zilver? Ben je ooit iets kostbaars verloren?

BG 59 – Random Questions

May I ask you something? What is your favorite ice cream flavor? Do you sleep on one pillow or on several? Do you install your software yourself, or have someone else do it for you? What would you rather get: a bunch of flowers or a bottle of wine? How much is one plus one? Always? How many hammers do you own? Do you prefer to wear gold or silver? Have you ever lost something valuable?

BG 58 – Schrijfwedstrijd ‘Het Bankje’

Hoera, ik ben een van de 20 winnaars van de schrijfwedstrijd ‘Het Bankje’!

Met Het Bankje gingen Creatief Schrijven vzw, OPENDOEK en Kunstwerkt op zoek naar originele dialogen die zich afspeelden tussen twee mensen op een bankje. We ontvingen maar liefst 242 inzendigen. Na rijp beraad selecteerden vakjuryleden Pascale Platel en Daan Pleumeekers 20 laureaten. Hun teksten worden door acteurs gespeeld en ingeblikt als podcasts. Beeldend kunstenaars maken er een ‘beeld’ bij. In de zomer zijn ze te beluisteren via een QR-code op bankjes in meer dan 100 gemeenten [in België].

BG 58 – Writing Competition ‘The Bench’

Hurray, I am one of the 20 winners of the writing competition ‘The Bench’!

With The Bench Creatief Schrijven vzw, OPENDOEK and Kunstwerkt were looking for original dialogues that took place between two people on a bench. We received no fewer than 242 entries. After careful consideration, jury members Pascale Platel and Daan Pleumeekers selected 20 laureates. Their texts will be played by actors and canned as podcasts. Visual artists will make an ‘image’ to accompany it. In the summer they can be heard via a QR code on benches in more than 100 towns [in Belgium].

BG 55 – Chinees Eten

Op vrijdag haalt Marc meestal eten voor hen bij de Chinees. Op zondag eten ze de restjes. Omdat het op woensdag nog maar kort geleden is, en ook niet lang meer duurt, lijkt het soms alsof ze de hele week door chinees eten. Dat is natuurlijk niet zo. Marc kookt vaak en lekker!

BG 55 – Chinese Food

On Fridays Marc usually fetches food for them from a Chinese restaurant. On Sundays they eat the leftovers. Because it is only a short time ago on Wednesdays, and is not going to take long either, it sometimes seems like they eat chinese all week long. That is of course not the case. Marc cooks often and delicious!