Privacyverklaring / Privacy Policy

BeaG’s Blog maakt alleen gebruik van strikt noodzakelijke cookies.
1. Cookies die nodig zijn om de site te laten werken.
2. Beperkte analyse-cookies (je bezoekt de site altijd anoniem).
BeaG’s Blog maakt geen gebruik van tracking-cookies.

BeaG’s Blog only uses strictly necessary cookies.
1. Cookies required to make the site work.
2. Limited analytics cookies (you always visit the site anonymously).
BeaG’s Blog does not use tracking cookies.