Privacyverklaring / Privacy Policy

BeaG’s Blog
Adres: https://www.beagblog.com.
Contact: via de Contact knop in het menu.

Persoonsgegevens die worden opgeslagen
BeaG’s Blog slaat bepaalde persoonsgegevens van je op. Dit gebeurt automatisch doordat je gebruikmaakt van de blog en/of doordat je deze gegevens zelf verstrekt.
– IP-adres en andere data voor beveiligingssoftware en analytische software.
– E-mail adres (indien door jezelf ingevuld).
Omdat je BeaG’s Blog altijd anoniem bezoekt, worden er verder geen persoonsgegevens van je opgeslagen.

Doelen opslag persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de volgende doelen:
– Door BeaG’s Blog, je e-mail adres (dat je op het Contact formulier hebt ingevuld):
om eventueel met jou in contact te komen.
– Door derde partij software: voor beveiliging en voor analytische doeleinden.

Derde partij software die gebruikt wordt door BeaG’s Blog
– WordPress.
– Diverse plugins voor beveiliging en analytische doeleinden (Wordfence Security, Jetpack by WordPress, Like Button).

Bewaartijd persoonsgegevens
BeaG’s Blog bewaart Contact formulier inzendingen een half jaar.
BeaG’s Blog voegt, als je het Contact formulier hebt gebruikt, jouw e-mail adres toe aan een adressenlijst om je nieuwsbrieven te kunnen sturen.
Je kunt op ieder moment contact opnemen om je e-mail adres van deze lijst te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
BeaG’s Blog deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of onontkoombaar voor de werking van de site.
BeaG’s Blog wordt gehost door SiteGround en al onze data is op hun servers opgeslagen.

BeaG’s Blog
Address: https://www.beagblog.com.
Contact: through the Contact button in the menu.

Stored personal data
BeaG’s Blog stores certain personal data from you. This happens automatically when you use the blog and/or when you provide this information yourself.
– IP address and other data for security software and analytical software.
– E-mail address (if entered by yourself).
Since you always visit BeaG’s Blog anonymously, no further personal data from you will be stored.

Purposes of storage of personal data
Your personal data is stored for the following purposes:
– By BeaG’s Blog, your e-mail address (which you entered on the Contact form):
to possibly get in touch with you.
– By third party software: for security and for analytical purposes.

Third party software used by BeaG’s Blog
– WordPress.
– Several plugins for security and analytical purposes (Wordfence Security, Jetpack by WordPress, Like Button).

Retention time of personal data
BeaG’s Blog saves Contact form submissions for six months.
BeaG’s Blog, if you used the Contact form, adds your email address to a mailing list to be able to send you newsletters.
You can contact us at any time to have your e-mail address removed from this list.

Sharing personal data with third parties
BeaG’s Blog does not share your personal data with third parties, unless required by law or inevitable for the operation of the site.
BeaG’s Blog is hosted by SiteGround and all of our data is stored on their servers.