BG 110

BG 110 – Gedachten over het internet en de sociale media

Er is op zich niks mis met het internet en met de sociale media.
Ze zijn heel nuttig en populair.

Maar omdat politiek, onderwijs, zorg en wetgeving altijd achterlopen op de technologische ontwikkelingen, zeker sinds de exponentiële groei die eigen is aan de digitalisering, zijn er een aantal zaken scheefgetrokken.
– Een handjevol computernerds is door de introductie van het internet, de online commercie en de sociale media absurd rijk geworden. Het wordt tijd dat we die extreme rijkdommen terug de maatschappij in pompen. We zouden met dat geld zelfs de klimaatproblemen kunnen oplossen en de natuur kunnen herstellen.
– Datzelfde handjevol computernerds is, bij gebrek aan passende wetgeving, veel te machtig geworden. Het wordt hoog tijd dat we die macht teruggeven aan de door ons gekozen volksvertegenwoordigers.
– Een grote groep gebruikers van het internet en de sociale media is onbedoeld verslaafd geraakt aan dopaminekicks, koopverslaafd geraakt, slachtoffer geworden van psychische problemen en/of overtuigd geraakt van extreme en onjuiste denkwijzen.

Maar nu terug naar de techniek.
Het internet is een prachtig systeem dat het merendeel van de mensen toegang geeft tot vrijwel alle bestaande kennis. Daar hebben we allemaal baat bij.
De sociale media zijn bedacht om ons sociale verkeer te vergemakkelijken en te revolutioneren. Ook dat is goed gelukt.
Maar niet op de manier die we voor ogen hadden.

Wat blijkt? …

Read More »BG 110 – Gedachten over het internet en de sociale media

BG 110 – Thoughts on the internet and social media

There is nothing inherently wrong with the internet and social media.
They are very useful and popular.

But because politics, education, healthcare and legislation always lag behind technological developments, especially since the exponential growth that is inherent to digitization, a number of things have been messed up.
– A handful of computer geeks have become absurdly rich with the introduction of the internet, online commerce and social media. It’s time we pump those extreme riches back into society. We could even use that money to solve climate problems and restore nature.
– That same handful of computer geeks have become far too powerful for lack of appropriate legislation. It is high time we gave that power back to our elected representatives.
– A large group of users of the internet and social media have inadvertently become addicted to dopamine kicks, addicted to shopping, victims of psychological problems and/or convinced of extreme and incorrect ways of thinking.

But now back to the technology.
The internet is a wonderful system that gives the majority of people access to almost all existing knowledge. We all benefit from that.
Social media were created to facilitate and revolutionize our social interaction. That also worked out well.
But not in the way we envisioned.

Guess what? …

Read More »BG 110 – Thoughts on the internet and social media