BG 152

BG 152 – Vrouwen zijn beter

Vrouwen zijn beter!
Nee, niet beter dan mannen (net zoals mannen niet beter zijn dan vrouwen), maar vrouwen zijn beter, veel beter, dan ze denken te zijn.
De meeste mannen overschatten zichzelf, terwijl de meeste vrouwen zichzelf onderschatten. En dat houdt de scheve machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in stand.
Als vrouwen zich zouden realiseren welke talenten ze hebben, over welke capaciteiten ze beschikken en wat hun mogelijkheden zijn, konden ze hun leven meer inhoud geven, meer voldoening vinden, onafhankelijker en gelukkiger zijn.
Ze zouden kunnen stoppen met zichzelf wegcijferen, met zwijgen om de lieve vrede, en met zich schikken in oneerlijke situaties, zowel privé, sociaal als op hun werk.
Vrouwen zijn beter, veel beter, dan ze zich realiseren.

(Ik ben mij ervan bewust dat niet ieder mens zich voelt passen in de hokjes vrouw of man en respecteer dat, maar dat onderwerp is hier niet aan de orde.)

BG 152 – Women are better

Women are better!
No, not better than men (just as men are not better than women), but women are better, much better, than they think they are.
Most men overestimate themselves, while most women underestimate themselves. And that perpetuates the imbalance of power between men and women.
If women realized what talents they have, what capabilities they have and what their possibilities are, they could give their lives more meaning, find more fulfillment, be more independent and happier.
They could stop self-effacing, keeping quiet for the sake of peace, and putting up with unfair situations, whether private, social, or at work.
Women are better, much better, than they realize.

(I am aware that not every person feels that they fit into the male or female category and I respect that, but that is not the subject here.)