BG 157

BG 157 – Té eerlijk

In de vroege ochtend was ze vertrokken met het openbaar vervoer, vanuit haar woonplaats in het noorden van Nederland op weg naar het Mediapark in Hilversum, om auditie te doen voor de tv-quiz De Zwakste Schakel.

(Daarin beantwoorden kandidaten om de beurt in een snel tempo vragen die gesteld worden door een zogenaamd strenge presentatrice. Iedere kandidaat kan voordat hem of haar een vraag wordt gesteld op de knop drukken en ‘bank’ roepen om het tot dan toe bij elkaar gespeelde bedrag veilig te stellen. Bij een fout antwoord gaat de teller terug naar nul. Hoe langer de ketting van goed beantwoorde vragen, hoe hoger het te banken bedrag. Aan het einde van elke vragenronde schrijven de kandidaten op en lezen ze voor wie er volgens hen in die ronde de zwakste schakel was. De presentatrice brengt hier en daar een kandidaat op humoristische wijze in verlegenheid en vraagt vervolgens aan een of meerdere van hen waarom ze op diegene gestemd hebben. De bedoeling is dat ze daar een origineel en gevat antwoord op geven. Degene met de meeste stemmen valt af – ‘Met vier stemmen ben jij… De Zwákste Schakel! Daag!’ – en moet vervolgens beschaamd via het midden van de kring het spel verlaten. De volgende ronde wordt dus met een kandidaat minder gespeeld. De twee kandidaten die als laatste overblijven, spelen tegen elkaar om uiteindelijk het opgebouwde geldbedrag te winnen.)

De reis duurde lang en was vermoeiend, maar ze arriveerde op tijd. Nadat ze zich aangemeld had bij de receptie, kreeg ze een stapeltje papieren en een balpen uitgereikt en werd haar de weg gewezen naar een kantine, waar al tientallen mensen, alleen of in groepjes, aan grote ronde tafels zaten. Ze moest allemaal vragen invullen…

Read More »BG 157 – Té eerlijk

BG 157 – Too honest

In the early morning she had left by public transport, from her hometown in the north of the Netherlands on her way to the Mediapark in Hilversum, to audition for the tv quiz The Weakest Link.

(In it, candidates take turns answering questions at a rapid pace that are asked by a so-called strict female presenter. Before being asked a question, each candidate can press the button and shout ‘bank’ to secure the amount the team has accumulated so far. In case of an incorrect answer, the counter goes back to zero. The longer the chain of correctly answered questions, the higher the amount to be banked. At the end of each round of questions, the candidates write down and read aloud who they think was the weakest link in that round. The presenter humorously embarrasses a candidate here and there and then asks one or more of them why they voted for that particular person. They are supposed to give an original and witty answer. The one with the most votes is eliminated – ‘With four votes you are… The Weakest Link! Goodbye!’ – and then has to leave the game in shame through the center of the circle. The next round is therefore played with one less candidate. The last two candidates standing will play against each other to ultimately win the accumulated amount of money.)

The journey was long and tiring, but she arrived in time. After she had registered at the reception desk, she was handed a stack of papers and a ballpoint pen and shown the way to a canteen, where dozens of people, alone or in groups, were already seated around big round tables. She had to write down answers to all kinds of questions…

Read More »BG 157 – Too honest