BG 178

BG 178 – Meerdere levens

Het staat iedereen vrij te geloven wat zij of hij (of drij) wil en het staat ieder ander vrij het daar al dan niet mee eens te zijn.
Het leven kent geen absolute en onveranderlijke waarheden, hoe graag we het ook proberen te vangen in onze verhalen en stellige overtuigingen.
Dat gezegd hebbend, ben ik van mening dat sommige mensen dat van die meerdere levens verkeerd hebben begrepen.
Bij mij gaat het er niet in dat er voor mij na mijn dood andere levens zullen volgen.
Niet als mens en ook niet als een ander levend wezen, zoals een favoriet dier.
En het lijkt me al helemaal zinloos als zo’n volgend leven in het teken staat van straf of beloning voor het huidige.
De houdbaarheid van een levend wezen is eindig.
Ik ben meer van de wetenschap en niet zo van het wensdenken, ook waar het mijn eigen leven betreft. Als ik sterf is het over en uit voor mij, en dat is prima.
Ik voel ook niets voor de pseudo-wetenschap die ons wil doen geloven dat onze ‘ziel’ een tastbaar iets is, dat bij het sterven ons lichaam *poef* verlaat en dat, zo’n 300 gram zwaar, vervolgens zijn weg zoekt naar een pasgeboren volgend levend wezen om in voort te leven en er nieuwe lessen in te leren.
Nee, ik denk dat ik, net als alle andere levende wezens …

Read More »BG 178 – Meerdere levens

BG 178 – Multiple lives

Everyone is free to believe what she or he (or they) wants and everyone else is free to agree or disagree.
Life knows no absolute and unchangeable truths, no matter how much we try to capture it in our stories and firm beliefs.
Having said that, I am of the opinion that some people have misunderstood the subject of multiple lives.
You cannot convince me that there will be other lives for me after my death.
Not as a human being and not as another living being, such as a favorite animal.
And it just seems pointless to me if such a next life is all about punishment or reward for the current one.
The shelf life of a living being is finite.
I’m more into science and not into wishful thinking, also where my own life is concerned. When I die, it’s over for me, and that’s fine.
I also don’t like the pseudo-science that would have us believe that our ‘soul’ is a tangible thing, that *poof* leaves our body at death and that, weighing about 300 grams, then makes its way to a newborn next living being to live on in and learn new lessons in.
No, I think that, like all other living beings …

Read More »BG 178 – Multiple lives