BG 187

BG 187 – Ajam en haar Oosterse tapijten

De weg door Ajam’s dorpje op de droge hoogvlakte is vrijwel het hele jaar een zacht en kleurrijk tapijt. Letterlijk.
Ajam’s moeder leidt de plaatselijke tapijtwerkplaats, waar tapijten in veel verschillende motieven, kleuren en afmetingen met de hand geweven of geknoopt worden door vrouwen en kinderen.
Haar moeder heeft haar verteld dat sommige van de ingewikkeldste ontwerpen al honderden jaren op dezelfde manier worden gemaakt.
En als ze klaar zijn, dan helpt Ajam mee om de tapijten uit te spreiden op de zanderige weg, zodat hun kleuren kunnen verbleken in de felle zon.
De dorpelingen lopen over de tapijten heen. En ze laten er zelfs hun ezeltjes en geiten overheen lopen. Ajam en haar vriendinnetjes spelen op de tapijten, en de jongens uit het dorp voetballen erop.
En heel af en toe rijdt er een auto of een motor door het dorpje, ook over de kleurrijke tapijten.
Ongeveer eenmaal per week …

Read More »BG 187 – Ajam en haar Oosterse tapijten

BG 187 – Ajam and her Oriental rugs

The road through Ajam’s village on the dry plateau is a soft and colorful carpet almost all year round. Literally.
Ajam’s mother runs the local carpet workshop, where carpets in many different designs, colors and sizes are woven or knotted by hand by women and children.
Her mother told her that some of the most intricate designs have been made the same way for hundreds of years.
And when they’re done, Ajam helps spread the carpets out on the sandy road, so their colors can fade in the bright sunlight.
The villagers walk over the carpets. And they even let their donkeys and goats walk over them. Ajam and her friends play on the carpets, and the boys from the village play football on them.
And every now and then a car or a motorcycle drives through the village, also over the colorful carpets.
About once a week …

Read More »BG 187 – Ajam and her Oriental rugs