blog

BG 187 – Ajam en haar Oosterse tapijten

De weg door Ajam’s dorpje op de droge hoogvlakte is vrijwel het hele jaar een zacht en kleurrijk tapijt. Letterlijk.
Ajam’s moeder leidt de plaatselijke tapijtwerkplaats, waar tapijten in veel verschillende motieven, kleuren en afmetingen met de hand geweven of geknoopt worden door vrouwen en kinderen.
Haar moeder heeft haar verteld dat sommige van de ingewikkeldste ontwerpen al honderden jaren op dezelfde manier worden gemaakt.
En als ze klaar zijn, dan helpt Ajam mee om de tapijten uit te spreiden op de zanderige weg, zodat hun kleuren kunnen verbleken in de felle zon.
De dorpelingen lopen over de tapijten heen. En ze laten er zelfs hun ezeltjes en geiten overheen lopen. Ajam en haar vriendinnetjes spelen op de tapijten, en de jongens uit het dorp voetballen erop.
En heel af en toe rijdt er een auto of een motor door het dorpje, ook over de kleurrijke tapijten.
Ongeveer eenmaal per week …

Read More »BG 187 – Ajam en haar Oosterse tapijten

BG 187 – Ajam and her Oriental rugs

The road through Ajam’s village on the dry plateau is a soft and colorful carpet almost all year round. Literally.
Ajam’s mother runs the local carpet workshop, where carpets in many different designs, colors and sizes are woven or knotted by hand by women and children.
Her mother told her that some of the most intricate designs have been made the same way for hundreds of years.
And when they’re done, Ajam helps spread the carpets out on the sandy road, so their colors can fade in the bright sunlight.
The villagers walk over the carpets. And they even let their donkeys and goats walk over them. Ajam and her friends play on the carpets, and the boys from the village play football on them.
And every now and then a car or a motorcycle drives through the village, also over the colorful carpets.
About once a week …

Read More »BG 187 – Ajam and her Oriental rugs

BG 186 – Kunstmatige Intelligentie

Er werd geen AI gebruikt bij het maken van deze Blog.

AI = Artificial Intelligence = Kunstmatige Intelligentie.
(De afkorting KI heeft in het Nederlands al diverse andere betekenissen.)

Alles wat je op deze Blog ziet en leest is door mij gemaakt en is het resultaat van mijn verbeelding, mijn creativiteit, mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn intelligentie, mijn kennis, mijn individualiteit, mijn herinneringen, mijn ervaring, mijn opmerkzaamheid, mijn feilbaarheid, mijn taalgevoel, mijn talent, mijn inspanning, mijn haperende concentratie, mijn perfectionisme en mijn doorzettingsvermogen.

Ik heb geen kennisbronnen illegaal gekopieerd, geen copyrights geschonden en geen intellectuele diefstal (plagiaat) gepleegd voor het maken van deze Blog.

Kunstmatige intelligentie daarentegen is niets anders dan supersnelle reproductie en combinatie van andermans data. Data die in veel gevallen onrechtmatig is verkregen.
Intelligentie lijkt mij daar niet het juiste woord voor.
Wat eraan ontbreekt zijn inlevingsvermogen, (diverse niveaus van) bewustzijn, geweten, gevoel, moraal, herinnering, zelfcorrectie, interactie, en alles wat ons mensen verder nog onderscheidt van supersnelle kopieer- en combineersoftware.

Ik vraag mij af: …

Read More »BG 186 – Kunstmatige Intelligentie

BG 186 – Artificial Intelligence

No AI (Artificial Intelligence) was used in the making of this Blog.

Everything you see and read on this Blog was made by me and is the result of my imagination, my creativity, my thoughts, my feelings, my intelligence, my knowledge, my individuality, my memories, my experience, my attentiveness, my fallibility, my sense of language, my talent, my effort, my faltering concentration, my perfectionism and my perseverance.

I have not illegally copied any sources of knowledge, violated any copyrights, or committed any intellectual theft (plagiarism) for creating this Blog.

Artificial Intelligence, on the other hand, is nothing more than super-fast reproduction and combination of other people’s data. Data that in many cases has been obtained illegally.
I don’t think intelligence is the right word for that.
What it lacks are empathy, (various levels of) awareness, conscience, feeling, morals, memory, self-correction, interaction, and everything else that distinguishes us humans from super-fast copy and combine software.

I wonder: …

Read More »BG 186 – Artificial Intelligence

BG 184 – Voorgoed veranderd

Ze hebben hem veranderd,
de stoep voor hun huis.
Ze hebben er een boekenkastje
geplaatst, hun ‘Gratis Biebje’.

Daarmee hebben ze de beleving
van de wandelaars en fietsers op
die stoep voorgoed veranderd.
Voortaan zullen die, of ze willen

of niet, denken aan boeken,
aan lezen, aan zal ik wel of
zal ik niet, aan eigenlijk heb ik
haast, en geen tas mee.

Of aan: …

Read More »BG 184 – Voorgoed veranderd

BG 184 – Changed forever

They changed it, the sidewalk
in front of their house. They
put up a little bookcase there,
their ‘Little Free Library’.

Therewith they have changed
the experience of walkers and
cyclists on that sidewalk forever.
Henceforth those will think, whether

they like it or not, of books,
of reading, of shall I or shall
I not, of I’m actually in a hurry,
and I have no bag with me.

Or of: …

Read More »BG 184 – Changed forever

BG 183 – Haiku (NL)

opeens door gaten
in het frisgroen bladerdak
felle zomerzon

BG 183 – Haiku (EN)

suddenly through holes
in the fresh green canopy
burning summer sun

BG 182 – Seksuele voorlichting

Sommige ouders zijn bang dat seksuele voorlichting op school leidt tot vroegtijdige seks.
Maar ik heb nog nooit ouders ontmoet die bang zijn dat hun kind andere dingen in de praktijk gaat brengen die het op school heeft geleerd.

Ze lijken zich bijvoorbeeld nooit zorgen te maken over dat hun kind Frans gaat spreken als gevolg van Franse les, hen gaat helpen met hun belastingaangifte door wiskunde-les, de wetten van de logica correct gaat toepassen door natuurkunde-les (oeps, sorry mam!), of piano leert spelen door muziekles.

Sterker nog: het feit dat een leraar (bah!) hen uitleg geeft over seks, maakt het voor hen bepaald niet aantrekkelijker en zorgt er eerder voor dat ze het nog wat langer uitstellen.

BG 182 – Sex education

Some parents worry that school sex education leads to premature sex.
But I have never met parents who are afraid that their child will put into practice other things that they have been taught at school.

For example, they never seem to worry about their child starting to speak French as a result of French class, starting to help them with their tax returns after math class, starting to apply the laws of logic correctly after physics class (oops, sorry mom!), or starting to learn to play the piano after music lessons.

In fact, having a teacher (yuck!) explain sex to them, does not make it more attractive to them and rather causes them to put it off a little longer.

BG 180 – Een fijne dag!

Terwijl zij de laatste berichtjes op zijn telefoon bekeken, alvorens die te wissen en het apparaat opzij te leggen om het later aan een nichtje of neefje te geven dat er nog geen had – grootvader was immers begraven en had hem zelf niet meer nodig, en ze waren bezig aan de emotioneel zware taak om zo’n zestig jaar aan verzamelde spullen in zijn rommelige bejaardenwoninkje door te nemen en te beslissen wat ze onder elkaar zouden verdelen, wat er naar de kringwinkel zou gaan en wat ze naar het containerpark zouden brengen – zagen ze dat het laatste berichtje dat hij bij leven ontvangen had van zijn kleindochter Maddie was. Het luidde ‘Een fijne dag, opa!’ Ze waren ontroerd. Maddie was pas zes jaar oud, had nog maar net leren lezen en schrijven en was nog maar een maand in het bezit van haar eerste telefoon.

Drie weken later nam Maddie aan het einde van een leuke schooldag afscheid van haar klasgenootjes alvorens naar huis te gaan. Haar vriendje Joris had ze eerst even apart genomen en plechtig ‘Een fijne dag, Joris!’ toegewenst, waarop Joris lachend ‘Bedankt!’ had gezegd; de dag was immers al grotendeels voorbij en ze had er zo ongewoon serieus bij gekeken. Hij keek haar na terwijl ze weghuppelde.
De volgende dag kwam Joris niet op school. …

Read More »BG 180 – Een fijne dag!

BG 180 – Have a nice day!

As they checked the last messages on his phone, before erasing them and setting the device aside to later give it to a niece or nephew who didn’t have one yet – after all, grandfather had been buried and no longer needed it himself, and they were engaged in the emotionally demanding task of sifting through some sixty years of collected items in his cluttered little retirement home and deciding what to divide among themselves, what to take to the thrift store, and what to the container park – they saw that the last message he had received while alive was from his granddaughter Maddie. It read ‘Have a nice day, grandpa!’ They were touched. Maddie was only six years old, had just learned to read and write, and had only had her first phone for a month.

Three weeks later, at the end of a fun day at school, Maddie said goodbye to her classmates before going home. She had first taken her friend Joris aside and solemnly wished him ‘Have a nice day, Joris!’, to which Joris had said with a smile ‘Thank you!’; after all, the day had already largely passed and she had looked so unusually serious. He watched her as she hopped away.
The next day Joris did not come to school. …

Read More »BG 180 – Have a nice day!

BG 179 – Bijzonder Compliment

Bijzonder compliment van diverse mensen in de loop der jaren, voor dingen die zij zelf had (ontworpen en) gemaakt:
‘Zo mooi, wat knap, het lijkt net of het uit de winkel komt!’

Serieus? Je bedoelt dat het eruit ziet als goedkope massa-productie? Bedankt…

BG 179 – Special Compliment

Special compliment from various people over the years, for things she had (designed and) made herself:
‘So beautiful, how clever, it looks like it came from a shop!’

Seriously? You mean it looks like cheap mass production? Thanks…

BG 178 – Meerdere levens

Het staat iedereen vrij te geloven wat zij of hij (of drij) wil en het staat ieder ander vrij het daar al dan niet mee eens te zijn.
Het leven kent geen absolute en onveranderlijke waarheden, hoe graag we het ook proberen te vangen in onze verhalen en stellige overtuigingen.
Dat gezegd hebbend, ben ik van mening dat sommige mensen dat van die meerdere levens verkeerd hebben begrepen.
Bij mij gaat het er niet in dat er voor mij na mijn dood andere levens zullen volgen.
Niet als mens en ook niet als een ander levend wezen, zoals een favoriet dier.
En het lijkt me al helemaal zinloos als zo’n volgend leven in het teken staat van straf of beloning voor het huidige.
De houdbaarheid van een levend wezen is eindig.
Ik ben meer van de wetenschap en niet zo van het wensdenken, ook waar het mijn eigen leven betreft. Als ik sterf is het over en uit voor mij, en dat is prima.
Ik voel ook niets voor de pseudo-wetenschap die ons wil doen geloven dat onze ‘ziel’ een tastbaar iets is, dat bij het sterven ons lichaam *poef* verlaat en dat, zo’n 300 gram zwaar, vervolgens zijn weg zoekt naar een pasgeboren volgend levend wezen om in voort te leven en er nieuwe lessen in te leren.
Nee, ik denk dat ik, net als alle andere levende wezens …

Read More »BG 178 – Meerdere levens

BG 178 – Multiple lives

Everyone is free to believe what she or he (or they) wants and everyone else is free to agree or disagree.
Life knows no absolute and unchangeable truths, no matter how much we try to capture it in our stories and firm beliefs.
Having said that, I am of the opinion that some people have misunderstood the subject of multiple lives.
You cannot convince me that there will be other lives for me after my death.
Not as a human being and not as another living being, such as a favorite animal.
And it just seems pointless to me if such a next life is all about punishment or reward for the current one.
The shelf life of a living being is finite.
I’m more into science and not into wishful thinking, also where my own life is concerned. When I die, it’s over for me, and that’s fine.
I also don’t like the pseudo-science that would have us believe that our ‘soul’ is a tangible thing, that *poof* leaves our body at death and that, weighing about 300 grams, then makes its way to a newborn next living being to live on in and learn new lessons in.
No, I think that, like all other living beings …

Read More »BG 178 – Multiple lives

BG 176 – Weerdeskundigen

Als er één ding is dat we met zekerheid kunnen zeggen over het weer, vooral in kleine landen met een gematigd zeeklimaat als Nederland en België, dan is dat dat het onvoorspelbaar is.
Het is dus bewonderenswaardig dat meteorologen, net als andere godheden, veel vertrouwen bij hun volgelingen weten te wekken, hoewel ze het zelden bij het juiste eind hebben met hun voorspellingen.
Je zou verwachten dat hun voortdurende blunders hen hun baan zouden kosten, maar niets is minder waar: ze blijven onverminderd populair.
Zo ook het weerbericht, dat ondanks, of juist dankzij, al zijn missers voor veel mensen een onuitputtelijke bron van gespreksstof blijft.

BG 176 – Weather experts

If there is one thing we can say with certainty about the weather, especially in small countries with a temperate maritime climate like the Netherlands and Belgium, it is that it is unpredictable.
It is therefore admirable that meteorologists, like other deities, inspire great confidence in their followers, though they are seldom correct in their predictions.
You would expect that their constant blunders would cost them their jobs, but nothing could be further from the truth: they remain as popular as ever.
So is the weather forecast, which despite, or precisely because of, all its misses remains a never-ending source of conversation for many people.

BG 175 – Podcast, miauw

Daisy, mede namens Leo:
‘Zeg baasje, luister eens!
Bijna iedereen heeft tegenwoordig een pod caas, behalve wij.
Hoe zit dat? Miauw?’

BG 175 – Podcast, meow

Daisy, also on behalf of Leo:
‘Say boss, listen up!
Almost everyone has a pod caas* these days, except us.
What’s up with that? Meow?’

* ‘Pot kaas’, pronounced like ‘podcast’, but without the ‘t’, and with the emphasis on the second syllable, means ‘bowl of cheese’ in Dutch.

BG 174 – SAI Search

Ze zit aan haar computer en typt in het zoekvenster: ‘google search’
En krijgt als antwoord: [Onbekend.]
‘ik wil google search gebruiken, maar vind het niet meer op mijn pc’
[Maar BeaG, dat is niet nodig, je hebt nu immers SAI Search.]
‘ooookeeeh….’
[Wat wil je weten?]
‘brandweerman’
[We gebruiken het woord brandweerman niet meer, BeaG.]
‘brandweerman!’
[Brandweermensen kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk als beide of onzijdig zijn.]
[En met dat aangebouwde slangetje blus je echt geen branden.]
‘wat is goddomme de definitie van een brandweerman?’ …

Read More »BG 174 – SAI Search

BG 174 – SAI Search

She sits at her computer and types in the search window: ‘google search’
And gets the answer: [Unknown.]
‘I want to use google search, but I can’t find it on my pc anymore’
[But BeaG, that’s not necessary, after all, you now have SAI Search.]
‘oooookaaaay….’
[What do you want to know?]
‘fireman’
[We don’t use the word fireman anymore, BeaG.]
‘fireman!’
[Firefighters can be either male or female or both or neuter.]
[And you really can’t extinguish fires with that little attached hose.]
‘what goddammit is the definition of a fireman?’ …

Read More »BG 174 – SAI Search

BG 172 – Willekeurige Vragen

Mag ik je iets vragen? Wat is de wortel van 81? Heb je ooit op kleine kinderen gepast? Deed je dat graag? Waar ligt bij jou thuis een schaar? Ga je graag naar de kapper? Kun je met losse handen fietsen? Zou je als je ooit in Pisa was de bekende foto nemen? Maak je graag selfies? Post je veel op sociale media sites?

BG 172 – Random Questions

May I ask you something? What is the square root of 81? Have you ever looked after small children? Did you enjoy doing that? Where can one find a pair of scissors at your home? Do you like to go to the hairdresser? Can you ride a bicycle with no hands? If you were ever in Pisa, would you take the usual picture? Do you like to take selfies? Do you post a lot on social media sites?

BG 171 – Alle keren dat ik je gemist heb

Die keer toen ik op dat feestje was, net twee drankjes had gehaald en me met de glazen ter hoogte van mijn hoofd door de krioelende mensenmassa heen bewoog, terwijl ik dacht ergens in de drukte mijn naam te horen roepen, maar daar niet zeker van was, en ik mijn aandacht erbij moest houden om naar de juiste plek te manoeuvreren, waar een vriendin op me wachtte, zonder te morsen.
Of die keer in de supermarkt, toen ik alles wat ik nodig had in mijn winkelwagentje had verzameld en ik aansloot in de rij voor een van de kassa’s, terwijl ik op mijn horloge keek om te zien of ik nog op tijd zou zijn voor mijn volgende afspraak en vervolgens mijn bankpasje tevoorschijn haalde om mee af te rekenen en dus niet zag dat jij vanuit de rij voor een andere kassa mijn aandacht probeerde te trekken.
Of die keer in de bioscoop, toen ik, net voor de film begon, intens in gesprek was met een goede vriend en we bijna voorovergebogen zaten om elkaar beter te kunnen verstaan, net voor het licht in de zaal uitging en wij door de mensen om ons heen (sssttt!) tot stilte gemaand werden, waarna jij net als iedereen onzichtbaar werd.
Of die keer in het bos, toen ik …

Read More »BG 171 – Alle keren dat ik je gemist heb

BG 171 – All the times I missed you

That time when I was at that party, had just fetched two drinks and moved through the teeming mass of people with the drinking glasses at head height, while I thought I heard my name being called out somewhere in the crowd, but wasn’t sure, and I had to keep my attention while I maneuvered to the right spot, where a female friend was waiting for me, without spilling.
Or that time in the supermarket, when I had collected everything I needed in my shopping cart and I joined the queue for one of the cash registers, checking my watch to see if I would still be on time for my next appointment and then pulled out my debit card to pay with, so I didn’t see that you tried to get my attention from the queue in front of another checkout.
Or that time in the cinema, when, just before the film started, I was having an intense conversation with a good friend and we were almost bent over to hear each other better, just before the room lights went out and we were being urged to silence by the people around us (shhhh!), after which you became invisible like everyone else.
Or that time in the woods, when I …

Read More »BG 171 – All the times I missed you